Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Achterstraat 6

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Heteren, Achterstraat 6 op 6 oktober 2020 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in: aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan naar aanleiding van een aanvullend akoestisch onderzoek. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

H03 Situatietekening Heteren, Achterstraat 6et plan maakt het realiseren van een bedrijfswoning in de bestaande bebouwing aan de Achterstraat 6 te Heteren juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl.
Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 3 december 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 4 december 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Achterstraat 6