Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, MFC De Hoendrik

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Herveld, MFC De Hoendrik op 11 december 2018 gewijzigd vaststelde.

De wijzigingen op de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan zijn als volgt:

  • luchtfoto MFC De Hoendrikde maximale bouwhoogte van de sportzaal is van 9 meter naar 8.2 verlaagd;
  • er is een nadere aanduiding 'sportzaal' op de verbeelding gekomen. In artikel 3.1 onder b is aangegeven dat de sportzaal alleen binnen deze aanduiding gerealiseerd mag worden en in artikel 1.40 is het begrip 'sportzaal' toegevoegd.
  • artikel 3.4.2 is in de regels van het bestemmingsplan toegevoegd; hierdoor is de realisatie van de benodigde parkeerplaatsen geborgd.
  • de functieaanduiding 'horeca t/m categorie 3' is verkleind op de verbeelding.

     

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de verbouwing met aanbouw mogelijk voor het Multifunctionaal Centrum in De Hoendrik aan Het Dorpsplein 22 te Herveld juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 28 december 2018 tot en met donderdag 7 februari 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met vrijdag 8 februari 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op maandag 11 februari 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten:   Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, MFC De Hoendrik