Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate’ op 26 januari 2021 gewijzigd vaststelde.  

Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
In de bestemmingsomschrijving artikel 4.1 onder a  van de Regels voor de bestemming ‘Maatschappelijk’ worden ‘maatschappelijke voorzieningen’ vervangen door ‘medische voorzieningen en medische dienstverlening’. 
Onder artikel 4.1 onder b. wordt toegevoegd dat de voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden bestemd zijn voor openbare dienstverlening. Dit is bedoeld voor de meldkamer (openbare dienstverlening zonder baliefunctie).
In artikel 4.1 is vergadervoorziening voor extern gebruik en detailhandel in volumineuze goederen geschrapt. Autoparkeren en fietsparkeren in de parkeeronderbouwing zijn hierop aangepast. 
Daarnaast is aan de Regels een beperkte bestemming Bedrijventerrein toegevoegd (artikel 3) en is de bestemming ‘Water’ noordelijk van de ziekenhuisvoorziening en langs de Spoorlaan gewijzigd (artikel 7).
Verder wordt voor de wijzigingen in het bestemmingsplan verwezen naar hoofdstuk 4 van het Rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt een ziekenhuisvoorziening met bijbehorende faciliteiten aan de oostzijde van het station / Nieuwe Aamsestraat te Elst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nlMeer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 maart 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate