Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Vogelzang 25

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Elst, Vogelzang 25 op 7 mei 2019 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen zijn toegelicht in het “Rapport Ambtshalve wijzigingen”.

Luchtfoto Vogelzang 25 Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee onder één kap woning op het perceel Vogelzang 25, Elst.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 4 juli 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 5 juli 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast het beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Vogelzang 25