Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord’ op 26 februari 2019 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in:Luchtfoto Spoorkruising Rijksweg-Noord

Regels

- Artikel 4.1.b. is geschrapt en vervangen door ‘een erfafscheiding met een maximum van 4 meter hoogte ter plaatse van functieaanduiding specifieke vorm van tuin – erfafscheiding 1’
- Artikel 4.1.c. is geschrapt en vervangen door ‘een erfafscheiding met een maximum van 2 meter hoog ter plaatse van functieaanduiding specifieke vorm van tuin – erfafscheiding 2’
- Artikel 6.2 Bouwregels was per abuis foutief en onvolledig verwoord. Genoemd artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 6.2 van het ‘Bestemmingsplan Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan’ (met uitzondering van sublid 6.2.1).
  Daarbij is tevens het woord ‘railshuizen’ vervangen door ‘relaishuizen’.
- Artikel 8.1.f: is geschrapt en vervangen door een erfafscheiding met een maximum van 4 meter hoogte ter plaatse van de aanduiding, specifieke vorm van wonen-erfafscheiding’
- Artikel 8.2.3: Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is aangepast. In de tabel (1e regel, 5e kolom) is de oppervlakte van het erf groter of gelijk aan 500 m2 i.p.v. 200 m2.

Verbeelding

De Verbeelding is aangepast op basis van de gewijzigde artikelen 4.1.c. en 4.1.d. en 8.1.f.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt een tunnel onder het spoor bij de Rijksweg-Noord juridisch-planologisch mogelijk. Ook maakt het bestemmingsplan een verbindingsweg tussen de Rijksweg-Noord en de Haydnstraat met daaraan drie nieuwe bouwkavels mogelijk. Tot slot is de woonbestemming ten zuiden van het adres Rijksweg-Noord 73 aangepast.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 maart 2019 tot en met woensdag 24 april 2019 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 25 april 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 april 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord.