Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan op 26 februari 2019 gewijzigd vaststelde. De wijziging Luchtfoto Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaanhoudt het volgende in:

- Artikel 6.2.2: het woord ‘railshuizen’ is vervangen door ‘relaishuizen’.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt een brug over het spoor bij de 1e Weteringsewal en aanpassingen aan de huidige kruising Rijksweg-Noord - Ceintuurbaan juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 maart 2019 tot en met woensdag 24 april 2019 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 25 april 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 april 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan