Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14" op 22 juni 2021 gewijzigd vaststelde. Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14"De wijzigingen houden het volgende in: voor de aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14”. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de verplaatsing van een rijwielhandel naar het bedrijventerrein in Heteren en de ontwikkeling van zes clusters met 41 woningen en 56 zorgeenheden rondom het perceel aan de Baltussenweg 37 te Driel juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 15 juli 2021 tot en met donderdag 26 augustus 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl 

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Tevens kunt u tegen de wijzigingen in het plan beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en met donderdag 26 augustus 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.    

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 27 augustus 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14"