Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park15 kavel VI

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park15 kavel VI op 7 december 2021 gewijzigd vaststelde. Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI De wijzigingen houden het volgende in:

  1. aan paragraaf 5.2.2 van de toelichting wordt één alinea toegevoegd met betrekking tot sanering van de bodem ter plaatse van de ontwikkeling;
  2. tekstuele aanpassing van artikel 3.1.1 van bijlage 7 dat de werkzaamheden ook omvatten de aanleg voor de aarden wallen en saneringswerkzaamheden;
  3. toevoegen van artikel 3.5.2 om de borging van de uitvoering en in stand houding van de groene hoofdstructuur uit het landschapsplan als voorwaardelijk verplichting op te nemen in de regels. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt Park15, kavel VI juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag  23 december 2021 tot en met donderdag 2 februari 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 2 februari 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.  

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 3 februari 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI