Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat

Situatiefoto Reethsestraat en Tielsestraat te ValburgBurgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat op 9 juni 2020 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in: voor de aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en

Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt het verwijderen van de Woonbestemming aan de Reethsestraat 33 in combinatie met het verzoek voor de bouw van een woning met bijgebouw aan de Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28) in Valburg juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl. Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente kunt u vinden op de website www.overbetuwe.nl.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 6 augustus 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 augustus 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten:

Documenten behorend bij het gewijzigd vastgesteld vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat te Valburg