Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren op 20 september 2022 gewijzigd vaststelde. Situatietekening vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, HeterenDe wijzigingen zijn naar aanleiding van een inspraakreactie aangebracht, en ook was er aanleiding voor het doorvoeren van een aantal ambtshalve wijzigingen.

De inspraakreactie is samengevat en voorzien van een reactie in het ‘Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren’. Dit Rapport is opgenomen bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. De inspraakreactie heeft gedeeltelijk aanleiding gegeven tot aanpassingen aan zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 van het Rapport zijn de aanpassingen uitvoerig beschreven.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt woningbouw van 26 woningen op het voormalige NIOO-terrein op het perceel Boterhoeksestraat 48 te Heteren juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 6 oktober 2022 tot en met donderdag 17 november 2022 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 7 oktober 2022 tot en met donderdag 17 november 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 18 november 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren