Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Baltussenweg 52 en 52a, Driel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, Baltussenweg 52 en 52a, Driel op 26 januari 2021 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in: Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Baltussenweg 52 en 52a, Driel

  • De begripsbepaling installatiebedrijf komt te vervallen;
  • Op de verbeelding wordt de functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf - installatiebedrijf” vervangen door de functieaanduiding “opslag”. 
  • De bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’ mag uitsluitend worden gebruikt voor opslag en stalling ten dienste van het constructiebedrijf;
  • Aan de planregels en op de verbeelding wordt de aanduiding “Milieuzone – beschermingsgebied grondwater” toegevoegd.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt het optimaliseren en verruimen van de bebouwingsmogelijkheden en het verruimen van de gebruiksmogelijkheden op het perceel Baltussen 52 en 52a te Driel ten behoeve van het naastgelegen constructiebedrijf juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 25 maart 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nlMeer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.   

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 maart 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Baltussenweg 52 en 52a, Driel