Gewijzigd vastgesteld beeldkwaliteitsplan Boterhoek Heteren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan Boterhoek Heteren, behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren’, op 20 september 2022 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. De wijzigingen zijn naar aanleiding van een inspraakreactie aangebracht.

De inspraakreactie is samengevat en voorzien van een reactie in het ‘Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren’. Dit Rapport is opgenomen bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. De inspraakreactie heeft gedeeltelijk aanleiding gegeven tot aanpassingen aan zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 van het Rapport zijn de aanpassingen uitvoerig beschreven.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de woningbouw van 26 woningen op het voormalige NIOO-terrein op het perceel Boterhoeksestraat 48 te Heteren. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 6 oktober 2022 inzien. U kunt de stukken inzien via het Omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het Omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld beeldkwaliteitsplan Boterhoek Heteren