Coördinatiebesluit Windpark Midden-Betuwe, gedeelte grondgebied gemeente Overbetuwe

Op 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor het realiseren van het Windpark Midden-Betuwe voor de windturbines die worden geprojecteerd op haar grondgebied. 

Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het vaststellen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 e.v. van de Wet op de ruimtelijke ordening en op de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunningen zoals hierna benoemd:
•    de vergunning als bedoeld in artikel 2.1 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
•    de vergunning als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming;
•    de ontheffingen als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming;
•    de vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.4 en 6.5 van de Waterwet;
•    de vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
•    de vergunning als bedoeld in artikel 19 van de Spoorwegwet.
•    Eventuele overige vergunningen/ontheffingen/besluiten die benodigd blijken te zijn. 

Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.

Het coördinatiebesluit is te raadplegen via onze website.

Het coördinatiebesluit ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Elst, 28 april 2021
Burgemeester en wethouders van Overbetuwe 

Documenten 

Documenten coördinatiebesluit Windpark Midden-Betuwe, gedeelte grondgebied gemeente Overbetuwe