Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hogere grenswaarden zoals bedoeld in artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de Achterstraat 55 te Heteren. Situatietekening Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)

Waar gaat het hogere grenswaardenbesluit over?

Het besluit maakt hogere grenswaarden mogelijk voor de woningsplitsing en uitbreiding woonbestemming aan de Achterstraat 55 te Heteren.

Waar kunt u het hogere grenswaardenbesluit inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 5 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 ter inzage*

Bent u het met het hogere grenswaardenbesluit niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van het besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er ook rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Alleen als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u binnen genoemde termijn beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking op vrijdag 17 juni 2022 . Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het besluit op te schorten, moet u naast het beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)