Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hogere grenswaarden zoals bedoeld in artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de bouw van een ziekenhuisvoorziening met bijbehorende faciliteiten aan de oostzijde van het station /Nieuwe Aamsestraat  te Elst.  Situatietekening Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

Waar gaat het hogere grenswaardenbesluit over? 

Het besluit maakt hogere grenswaarden railverkeerslawaai mogelijk op de gevels van het pand aan de oostzijde van het station/Nieuwe Aamsestraat ten behoeve van de bouw van een ziekenhuisvoorziening met bijbehorende faciliteiten. De vastgestelde hogere waarden bedragen 68 dB. 

Waar kunt u het hogere grenswaardenbesluit inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 11 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 ter inzage. 

Bent u het met het hogere grenswaardenbesluit niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van het besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er ook rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Alleen als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u binnen genoemde termijn beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking op vrijdag 26 maart 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het besluit op te schorten, moet u naast het beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.
 

Documenten

Documenten Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate