Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, De Pas

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hogere grenswaarden zoals bedoeld in artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor Elst, De Pas.

Waar gaat het hogere grenswaardenbesluit over?

Het besluit maakt hogere grenswaarden mogelijk voor de woningbouwontwikkeling De Pas in Elst.

Waar kunt u het hogere grenswaardenbesluit inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage. U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het met het hogere grenswaardenbesluit niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van het besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er ook rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking op vrijdag 9 september 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het besluit op te schorten, moet u naast het beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl 
Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, De Pas.