Bekendmaking goedkeuring Dijkversterking Wolferen-Sprok

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken, mede namens burgemeester en wethouders van gemeenten Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Neder-Betuwe bekend dat het projectplan “Dijkversterking Wolferen-Sprok” is goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de uitvoering van het projectplan zijn genomen.

Het project

Alle waterkeringen in Nederland moeten aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen om het achterland te kunnen beschermen tegen hoogwater. De Waaldijk tussen Wolferen en Sprok voldoet hier niet aan en is afgekeurd in de laatste toetsingsronde. Waterschap Rivierenland heeft, als beheerder van de dijk, het voornemen de dijk te versterken en ervoor te zorgen dat het achterland beter beschermd is tegen hoogwater op de Waal. Eind 2024 moet het dijktraject tussen Wolferen en Sprok voldoen aan de norm. 

Gecoördineerde procedure projectplan Waterwet

Op het projectplan is de gecoördineerde projectprocedure van de Waterwet van toepassing. Dat betekent dat het projectplan en alle hoofdzakelijk benodigde besluiten voor de uitvoering van het projectplan gelijktijdig voorbereid en bekendgemaakt worden en dat tegen deze besluiten gelijktijdig beroep kan worden ingesteld. In de Waterwet is Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor deze procedure. 

Ontwerpbesluiten

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020. In totaal zijn er 35 zienswijzen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen van het projectplan en de overige besluiten. In de Nota van Antwoord is terug te lezen om welke wijzigingen dit gaat. In de Nota van Antwoord zijn ook de wijzigingen beschreven die niet voortkomen uit zienswijzen. U kunt de Nota van Antwoord op de projectwebsite www.dijkversterkingwolferensprok.nl inzien.  

Definitieve besluiten

Onlangs zijn de definitieve besluiten genomen en deze liggen, met de daarbij behorende onderzoeken en rapporten, ter inzage gedurende de beroepstermijn. Voor de realisatie van deze dijkversterking zijn naast het projectplan ook nieuwe bestemmingsplannen en een aantal hoofdvergunningen nodig. Het gaat om de volgende besluiten:

 1.     Projectplan Dijkversterking Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland inclusief het milieueffectrapport
 2.     Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Overbetuwe
 3.     Bestemmingsplan Nijmegen Dijkversterking Wolferen-Sprok van gemeente Nijmegen
 4.     Bestemmingsplan van gemeente Neder-Betuwe
 5.     Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) van provincie Gelderland
 6.     Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) van provincie Gelderland
 7.     Melding en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (houtopstanden) van provincie Gelderland
 8.     Omgevingsvergunning kappen van gemeente Nijmegen
 9.     Omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Neder-Betuwe
 10.     Omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Overbetuwe
 11.     Omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Nijmegen
 12.     Omgevingsvergunning bouwen van gemeente Lingewaard
 13.     Monumentenvergunning van gemeente Nijmegen (Buitenplaats Oosterhout)
 14.     Monumentenvergunning van gemeente Overbetuwe (Landgoed Loenen)
 15.     Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken van Rijkswaterstaat (kruising A50)

Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve besluiten inzien?

Van 7 juni 2021 t/m 19 juli 2021 wordt het projectplan Waterwet met de bijbehorende definitieve besluiten ter inzage gelegd. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar via de projectwebsite: www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Dat betekent dus dat u de ontwerpbesluiten thuis op uw eigen computer of laptop kunt bekijken.

De besluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

Instantie  Locatie
Provincie Gelderland Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem
Gemeente Overbetuwe Gemeentehuis
Dorpsstraat 67, Elst
Gemeente Nijmegen De Stadswinkel,
Mariënburg 30, Nijmegen
Gemeente Neder-Betuwe Gemeentehuis Neder-Betuwe (omgevingsloket)
Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden
Gemeente Lingewaard Gemeentehuis 
Kinkelenburglaan 6, Bemmel
Waterschap Rivierenland

Projectkantoor De Betuwse Waard
Koppelingsweg 10, Andelst

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland
Blomboogerd 1 , Tiel

Om de stukken op één van de bovenstaande locaties in te zien, dient u een afspraak te maken. Dit doet u door te bellen naar de omgevingstelefoon van het project:  06-51469206

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen, van 8 juni 2021 t/m 19 juli 2021 beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit en de overige hiervoor vermelde besluiten.

Het beroep moet worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;
 • de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan. Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
 • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking op 20 juli 2021, dit is direct na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Raad van State
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op raadvanstate.nl

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met Waterschap Rivierenland, mevrouw C. Bouwman,  06-51469206 (omgevingstelefoon Dijkversterking Wolferen-Sprok). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, de heer J. Bosch; telefoonnummer 026 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Zaaknummer: 2020-011687