Algemene toelichting

* Inzage

I.v.m. de coronamaatregelen kunt u de stukken alleen op afspraak inzien. Een afspraak kunt maken via telefoonnummer 14 0481 of via info@overbetuwe.nl.

** Inspraakreactie

Als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende kunt u uw mening geven over een (beleids) voornemen of plan. Het verschil tussen een zienswijze en een inspraakreactie is dat er bij een zienswijze al een ontwerp-besluit ligt. Bij een inspraakreactie is dat nog niet het geval. U kunt uw inspraakreactie sturen naar burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Digitaal inspraakreactie indienen kan via www.overbetuwe.nl. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘inspraakreactie indienen’. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

*** Zienswijze

Als belanghebbende kunt u uw mening geven over een ontwerpbesluit (al dan niet op aanvraag). Het verschil tussen een zienswijze en een bezwaar- of beroepschrift is dat een zienswijze wordt ingediend vóórdat er een besluit wordt genomen en een bezwaar- of beroepschrift is gericht tegen een besluit dat al genomen is. U kunt uw zienswijze sturen naar burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Digitaal een zienswijze indienen kan via www.overbetuwe.nl. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

**** Bezwaar

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. U schrijft in uw bezwaarschrift uw naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer, de datum en een omschrijving van dit besluit. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Digitaal een bezwaar indienen kan via www.overbetuwe.nl. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘bezwaar en beroep’. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

***** Beroep

Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage ligt, een beroepschrift naar de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U schrijft in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit. Stuur een kopie van het besluit mee. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoor betaalt.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het bezwaarschrift ook een zogeheten verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoor betaalt. Digitaal voorlopige voorziening aanvragen U kunt digitaal om een voorlopige voorziening vragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.