Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): wat dient u in?

Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Hoe ziet de zienswijze eruit die u kunt indienen?

Op www.gelderland.nl/rtg-mer (link werkt niet meer) leest u wat de NRD is en waarom we die gemaakt hebben.

De NRD beschrijft het plan van aanpak voor het onderzoek naar de milieueffecten. Ook beschrijft de NRD de alternatieven die in het milieueffectrapport (MER) met elkaar worden vergeleken. De alternatieven uit de milieueffectenstudie uit 2017 zullen hierin centraal staan.

Belanghebbenden kunnen een reactie geven op de NRD, dit wordt een zienswijze genoemd. U kunt daarin aangeven wat u vindt van:

  • het plan van aanpak voor het onderzoek naar de milieueffecten;
  • de alternatieven die (opnieuw) worden onderzocht in het milieueffectrapport

Wij beoordelen of de aangedragen aanvullingen realistisch en haalbaar zijn om mee te nemen in het milieueffectrapport. In het voorjaar geven wij op de zienswijzen een antwoord via de reactienota die hoort bij de NRD.

Hierna wordt het Milieueffectonderzoek opgesteld en het nieuwe ontwerp-inpassingsplan gemaakt. Medio 2020 neemt Gedeputeerde Staten een besluit over dit ontwerp-inpassingsplan. Het milieueffectrapport leggen wij daarna samen met het ontwerp inpassingsplan ter inzage.