Voortgang provinciale planschaderegeling en gemeentelijke aankoopregeling

Zoals eerder bericht, bereidt de provincie een bijzondere planschadeafhandeling voor, die iets afwijkt van de wettelijke regeling.

Het belangrijkste verschil is dat de provincie, nog voor de afronding van de planvorming, zelf in beeld brengt wie in aanmerking komen voor vergoeding daarvan en de betrokkenen benadert. Hiervoor is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld, waarbij een jurist en een taxateur een advies opstellen aan de hand van de wettelijke criteria voor planschade. Deze adviseurs inventariseren momenteel welke belanghebbenden redelijkerwijs kans maken op planschade als gevolg het inpassingsplan zoals dat nu in ontwerp is vastgesteld.

Op basis van de uitkomsten van dit advies ontvangen belanghebbenden naar verwachting medio 2019 een brief. Daarin wordt uitleg gegeven over het vervolgtraject. Dit vervolg houdt onder meer in het maken van een plaatselijke opname en een gesprek met belanghebbenden (‘hoorgesprek’). Dit gesprek wordt door het adviesbureau gevoerd in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de provincie.

Aanbod

Als naar het oordeel van de adviseurs sprake is van schade volgt een financieel aanbod, waarin de normale wettelijke drempel – het ‘maatschappelijk risico’ van 2% - niet wordt meegerekend. Bij aanvaarding van het aanbod wordt dit vastgelegd in een overeenkomst en volgt uitbetaling zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van het plan. Voordeel van deze aanpak is dat de eventuele schade zo vroeg mogelijk in beeld wordt gebracht. Daarnaast hoeven de betrokkenen niet zelf een verzoek in te dienen en de daarbij behorende kosten te dragen.

Voor diegenen die niet worden benaderd of het aanbod niet willen accepteren, staat nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden, uiteraard de wettelijke mogelijkheid open en is de provinciale planschadeverordening van toepassing. In beide regelingen is een belangrijke vraag of en vanaf welke moment het optreden van de schade voorzienbaar was. Voor de zomer zal duidelijk zijn welke bewoners een aanbod krijgen. Deze worden persoonlijk benaderd.

Deze bijzondere planschaderegeling vloeit voort uit bestuurlijke afspraken tussen gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland.

Aankoopregeling

Daarnaast werkt de gemeente Overbetuwe aan een aankoopregeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor de vergoeding van planschade, maar liever niet in het gebied willen blijven wonen.  Hierover gaat het college op korte termijn in gesprek met de gemeenteraad.