Voorstel coördinatiebesluit

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland leggen een zogenaamd coördinatiebesluit voor aan Provinciale Staten. Het coördinatiebesluit regelt dat verschillende besluiten en vergunningen tegelijk dezelfde procedure doorlopen.

Diverse besluiten en vergunningen die nodig zijn voor de aanleg van Railterminal Gelderland (RTG), worden tegelijk ter inzage gelegd. Dit betekent dat u maar één zienswijze hoeft in te dienen en eventueel maar één keer beroep hoeft in te dienen bij de Raad van State. Dit levert duidelijkheid en tijdswinst op.

De coördinatie van deze besluiten en vergunningen gebeurt in verschillende fasen. Het besluit dat aan Provinciale Staten in maart wordt voorgelegd, gaat over het inpassingsplan, het Besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidshinder, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en de vergunning op grond van de Waterwet. In latere fasen wordt onder meer de omgevingsvergunning in procedure gebracht.

Fase 1: coördinatie inpassingsplan en vergunningen
De aanleg van de RTG zorgt voor geringe stikstofuitstoot op de twee nabijgelegen natuurgebieden Veluwe en Rijntakken. De provincie moet daardoor een passende beoordeling en een milieueffectrapport maken. Hierdoor wordt het ontwerp-inpassingsplan, samen met een Besluit hogere waarden, opnieuw ter inzage gelegd. Met een Besluit hogere waarden mag onder voorwaarden de geluidsbelasting bij drie woningen hoger zijn dan in de Wet geluidhinder is bepaald. Daarnaast leggen we twee ontwerpvergunningen, op basis van de Wet natuurbescherming en de Waterwet, ter inzage. Deze worden dus 'mee-gecoördineerd' met het inpassingsplan. De provincie vraagt aan Provinciale Staten om deze vergunningen en besluiten in de eerste fase dezelfde procedure te laten doorlopen, waardoor u dus uw zienswijze en eventueel beroep bij één postbus kunt indienen.

Fase 2: coördinatie uitvoeringsbesluiten
Als de RTG daadwerkelijk wordt aangelegd, zijn er meerdere vergunningen nodig. Ook deze vergunningen kunnen we met dit besluit gaan coördineren. Met het nemen van het coördinatiebesluit zullen ook deze vergunningen eenzelfde procedure doorlopen. Deze vergunningen worden wel pas veel later (na de vaststelling van het inpassingsplan) opgestart.  

Bevoegdheid omgevingsvergunning

Met de aanvullende afspraken op de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de provincie is afgesproken dat de bevoegdheid van de omgevingsvergunning bij de provincie komt te liggen. Om dit te formaliseren zal Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten vragen om dit ook te besluiten. Dit besluit wordt samen met het coördinatiebesluit aan Provinciale Staten voorgelegd. Provinciale Staten nemen hierover naar verwachting op 18 maart 2020 een besluit.