Voorlopig ontwerp groenzone en ontsluitingsweg met kruising

De provincie Gelderland is bezig een voorlopig ontwerp (VO) te maken voor de groenzone met grondwal bij de Railterminal Gelderland (RTG) en de bijbehorende ontsluitingsweg, inclusief de kruising met de Rijksweg-Zuid.

 Dit voorlopig ontwerp vormt de basis voor de ruimte die in het inpassingplan RTG wordt gereserveerd voor de ontsluitingsweg, de railterminal en de landschappelijke inpassing daarvan. Op de tekeningen, die u hieronder kunt downloaden, is het eerste concept te zien van het ontwerp, samen met een reeks dwarsprofielen. Deze zijn gebaseerd op de concept-gebiedsvisie Knoop 38 en de besluitvorming van de provincie over ligging en ontsluiting van de RTG.  Ook de bestuurlijke afspraken tussen de provincie en gemeente Overbetuwe over inpassing zijn verwerkt. De ontwerpen zijn nog in bewerking omdat de gemeente Overbetuwe, het waterschap, leidingbeheerders, grondeigenaren en direct aanwonenden ruimte wordt geboden hierop hun reactie te geven. Ook wordt nog overleg gevoerd met ProRail en de beoogde exploitant. De provincie heeft deze tekeningen daardoor al met veel partijen gedeeld en stelt ze daarom ook nu beschikbaar voor iedereen. Let wel: deze tekeningen hebben nog geen formele status. In het najaar volgt het ontwerp-inpassingsplan waarop door iedereen kan worden gereageerd.

Concept-tekening ontsluitingsweg, groene wal, RTG en kruising: (tekst loopt door onder de afbeeldingen)

Concept-tekenin inpassingsplan RTG

 

 

 

 

(Klik op de afbeelding om de tekening te downloaden in pdf.-format)

Concept-tekening profielen inpassingsplan RTG:

Voorlopige tekening profielen inpassingsplan RTG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klik op de afbeelding om de tekening te downloaden in pdf.-format)

Tijdens een avond voor direct omwonenden en plaatselijke grondeigenaren vroegen zij aandacht voor de volgende onderwerpen met betrekking tot het ontwerp:

•    een veilige(r) afwikkeling van het fietsverkeer op en rond de nieuwe kruising in samenhang met de gewenste vernieuwing van het viaduct over de A15;
•    geluidseffecten van vergroting van de capaciteit van het kruispunt, modelmatig en op basis van metingen nu en in de toekomst
•    ongewenste filevorming van omhoogrijdend vrachtverkeer richting de kruising
•    voorkomen van parkerend vrachtverkeer op de Reethsestraat
•    (wijze van) afsluiting van de Reethsestraat voor doorgaand verkeer
•    tegengaan van ongewenste effecten van eventuele coupures in de grondwal, zoals geluidsoverlast
•    aard en hoogte van begroeiing, rekening houdend met  bladval, schaduw- en afschermende werking
•    toegankelijkheid van de grondwal, mede in relatie tot bescherming van privacy
•    aansluiting op aangrenzende grondwallen.

De uitwerking zal zich de komende tijd ook richten op de invulling van de extra benodigde waterberging.

Tot slot hebben omwonenden (opnieuw) zorgen geuit en vragen gesteld over de aansluiting bij het gebiedsproces Knoop 38, vergoeding van eventuele planschade en de eisen in de toekomstige omgevingsvergunning.

Presentatie van de informatie-avond op 26 juni

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mail dan naar knoop38@overbetuwe.nl