Vergunningen tegelijk met IP ter inzage

Provincie Gelderland coördineert een aantal procedures voor de Railterminal Gelderland. Dit betekent dat deze procedures tegelijkertijd worden doorlopen en dat de stukken hiervoor tegelijkertijd ter inzage liggen.

Over deze coördinatieregeling nam Provinciale Staten eerder een besluit. Naast het ontwerp-Inpassingsplan en het Milieueffectrapport zijn dan ook de volgende ontwerpbesluiten tegelijkertijd in te zien:

  • de ontwerpbesluiten voor de vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming;
  • het ontwerpbesluit voor de vergunning voor de Waterwet;
  • het ontwerpbesluit Hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder. 

(Bericht van Provincie Gelderland)