Start van milieueffectrapportage voor Railterminal Gelderland

Op 12 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland besloten een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen voor Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving.

Door het vervallen van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) moeten de effecten van deze stikstofneerslag worden beoordeeld in een zogenaamde ‘passende beoordeling’. Een ‘passende beoordeling’ is het onderzoek waarmee de provincie de effecten van de stikstofneerslag in beeld gaat brengen. Bij een passende beoordeling moet de provincie een m.e.r.-procedure doorlopen. Het milieueffectrapport dat de provincie hiervoor opstelt, wordt samen met de passende beoordeling meegenomen in de besluitvorming over het inpassingsplan. Voor dit milieueffectrapport neemt de provincie de milieueffectenstudie die ze  in 2017 maakte als basis.

Planning ontwerp-inpassingsplan

Om iedereen tegelijkertijd de mogelijkheid te geven om op de informatie uit de milieueffectrapportage en het ontwerp-inpassingsplan te reageren, legt Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan opnieuw ter inzage medio 2020. Eind 2020 wordt het inpassingsplan aan Provinciale Staten voorgelegd ter vaststelling.

Indienen zienswijzen

In het voorjaar van 2019 hebben betrokkenen al zienswijzen ingediend op het ontwerp-inpassingsplan dat toen ter inzage lag. Deze zienswijzen worden niet beantwoord. Medio 2020 wordt het aangepaste ontwerp-inpassingsplan – inclusief de milieueffectrapportage – ter inzage gelegd. Als betrokkenen dat willen, dan kunnen zij opnieuw een zienswijze indienen. De indieners van een zienswijze worden hiervan op de hoogte gebracht met een brief.