Provincie Gelderland legt stukken over Railterminal ter inzage

Vanaf 3 mei legt de Provincie Gelderland in het gemeentehuis van Overbetuwe en bij de gemeente Nijmegen een aantal documenten over de Railterminal Gelderland ter inzage.

Het gaat om de volgende documenten:

•    Rapport m.e.r.-beoordeling Railterminal Gelderland. Hierin wordt geconcludeerd dat, gezien de relatief geringe milieueffecten, het niet nodig is om een m.e.r.-procedure te doorlopen. Daarmee is het opstellen van een MER bij het op te stellen provinciale inpassingsplan van de railterminal ook niet nodig.
•    Voortoets RTG, bijlage bij het rapport m.e.r.-beoordeling Railterminal Gelderland. Hierin wordt ingegaan op de eventuele effecten op beschermde natuurwaarden

Deze stukken dienen ter informatie. Publicatie is wettelijk voorgeschreven. Eventuele reacties kunnen, in de vorm van zienswijzen, nog niet nu worden ingebracht, maar in een later stadium, als het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) wordt gepubliceerd. Dit zal naar verwachting na de zomer van 2018 gebeuren.


De volledige tekst van de terinzagelegging