Provinciale Staten neemt besluit tot coördineren vergunningen railterminal

Provinciale Staten hebben besloten om een aantal procedures voor de Railterminal Gelderland (RTG) op elkaar af te stemmen.

Het betreft:
•    het ontwerp inpassingsplan voor de RTG
•    het besluit Hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder 
•    en de vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming en de Waterwet 
Dit betekent dat al deze procedures tegelijkertijd worden doorlopen. Dit besluit van Provinciale Staten noemen we een coördinatiebesluit. Met dit besluit kunnen ook vergunningsprocedures die nog later moeten worden doorlopen worden gecoördineerd.

Voordelen

De inzet van de coördinatieregeling heeft twee belangrijke voordelen:

  1. Het vergroten van de duidelijkheid voor belanghebbenden: voor hen ontstaat bij coördinatie van de vergunningen een duidelijk totaalbeeld van het project. De vergunningen worden immers zoveel mogelijk gelijktijdig voorbereid en samen ter inzage gelegd. De gecoördineerde (ontwerp)besluiten kunnen worden ingezien bij één loket. Belanghebbenden hoeven daarna dan ook maar één reactie (zienswijze) in te dienen op de afzonderlijke besluiten.  
  2. Snelheid en efficiëntie: tegen de besluiten kunnen belanghebbenden rechtstreeks in beroep bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is doet de Raad van State doorgaans al binnen een half jaar uitspraak. Eén rechtsgang naar één instantie dus.  

Ook omgevingsvergunning naar provincie

De gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland hebben eerder al gezamenlijk besloten tot een gewijzigde taakverdeling bij de samenwerking bij de totstandkoming van de railterminal. Deze taakverdeling past beter bij de eigen rol en verantwoordelijkheden. Provinciale Staten van Gelderland hebben dat besluit nu ook bekrachtigd.  
Gezamenlijk is besloten om de bevoegdheid voor de omgevingsvergunningen over te dragen van de gemeente Overbetuwe aan Gedeputeerde Staten. Het gaat dan in ieder geval om de omgevingsvergunning voor de aanleg van de railterminal en de omgevingsvergunning voor de toekomstige bedrijfsactiviteiten (‘de milieuvergunning’). Dit is in lijn met het addendum op overeenkomst Knoop 38. Dit addendum is vastgesteld door zowel de gemeente Overbetuwe als de provincie.