Overbetuwe maakt keuze voor gebiedsmaatregelen

Het college van Overbetuwe heeft een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

De provincie Gelderland stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Dat was een van de afspraken die de gemeente Overbetuwe maakte met de provincie Gelderland als voorwaarde voor de aanleg van de Railterminal Gelderland.
De keuze van het college is onder meer gebaseerd op gesprekken met betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Andere aspecten die het college heeft meegewogen, zijn de concept-gebiedsvisie van maart 2017, de landschappelijke waarde van de gebiedsmaatregelen en het beschikbare budget. Dat heeft de volgende prioritering opgeleverd:

1.    Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk
2.    Aanleg van Waldeel 2 tussen Tielsestraat en de Railterminal Gelderland
3.    Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat 
4.    Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering 
5.    Begroeiing langs primaire en secundaire wegen 
6.    Landschappelijke verbetering waldeel 0 
7.    Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)   
8.    Opwaarderen Het Peppelstuk 
9.    Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever 
10.  Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof 

Daarmee sluit de prioritering van het college voor een belangrijk deel aan bij de voorkeuren die de deelnemers in het voorgaande traject heeft gegeven. Op twee punten wijkt de keuze van het college wezenlijk af van de voorkeuren van de omgeving: het college kiest niet voor een grondwal aan de zijde van Slijk-Ewijk, maar voor landschappelijke inpassing door middel van een robuuste groenstructuur. Ook kiest het college niet voor een geluidscherm bij Valburg. In beide gevallen is het argument dat de grondwal en het geluidscherm geen waarneembaar effect hebben op het geluid, en erg kostbaar zijn. 

De kosten van de gebiedsmaatregelen waar het college nu voor kiest, bedragen naar schatting 4,4 miljoen euro. Omdat daar ook de voorbereidingskosten nog bij komen, is de 4,5 miljoen euro van de provincie waarschijnlijk niet genoeg. De gemeente zoekt daarom ook andere mogelijkheden om de kosten te verlagen. De gemeente Overbetuwe stelt het komend half jaar een uitvoeringsplan op.
 
Het geld dat de provincie Gelderland bijdraagt aan de gebiedsmaatregelen, komt beschikbaar op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland onherroepelijk is vastgesteld. Volgens de huidige planning is dat op zijn vroegst medio 2021.

Meer informatie:

Raadsinformatiememo Gebiedsmaatregelen 10 juni 2020 (pdf, 180 kb)
Rapport Pouderoyen Deeluitwerking gebiedsvisie Knoop 38 (pdf, 51.088 kb)
Kaart overzicht gebiedsmaatregelen Pouderoyen (pdf, 3.876 kb)

Overige bijlagen bij Raadsinformatiememo

Waarden gebiedsmaatregelen (pdf, 2.237 kb)
Matrix gebiedsmaatregelen tbv advies deelnemers (pdf, 1.797 kb)
Rapport DGMR Verkenning geluidsmaatregelen Knoop38 (pdf, 1.473 kb)
Raadsinformatiememo Gebiedsmaatregelen 17 april 2019 (pdf, 106 kb)
Raadsinformatiememo Gebiedsmaatregelen 10 juli 2019 (pdf, 131 kb)