Ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

Van 21 maart tot en met 2 mei 2019 ligt het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) ter inzage. Op www.ruimtelijkeplannen.nl, in het provinciehuis of bij de gemeente Overbetuwe kan iedereen het ontwerp bekijken en vervolgens zijn of haar reactie (zienswijze) geven.

De details voor het inzien van het plan en het indienen van een zienswijze staan in deze officiële kennisgeving. Het inpassingsplan (vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan) maakt de aanleg van de railterminal bij Valburg mogelijk.

Het ontwerp-inpassingsplan is op 12 maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland. Met de terinzagelegging gaat ook de wettelijke inspraakperiode van start. Nadat de inspraakperiode is geëindigd, verzamelt de provincie de reacties en beantwoordt deze in een reactienota. Waar dat nodig is, verwerkt de provincie reacties in het definitieve inpassingsplan.

Naar verwachting nemen Provinciale Staten in het najaar van 2019 een besluit over het definitieve inpassingsplan. Daarna volgt voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend nog de mogelijkheid om bij de Raad van State in beroep te gaan.

Bericht Provincie Gelderland over ontwerp-inpassingsplan