Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de m.e.r.- procedure Railterminal Gelderland vastgesteld. De NRD is de eerste stap op weg naar het MilieuEffectRapport (MER). De NRD beschrijft wat er waarom wordt onderzocht voor de Railterminal Gelderland en hoe. Zo beschrijft de NRD het doel van de Railterminal en de alternatieven die in het milieueffectrapport met elkaar worden vergeleken. De alternatieven die eerder in de milieueffectenstudie uit 2017 zijn onderzocht, staan hier opnieuw centraal. Iedereen kan in de periode van 9 januari tot en met 19 februari reageren op de NRD.

Inzien en reageren

De ontwerp-NRD is vanaf 9 januari 2020 in te zien op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/rtg (link werkt niet meer). Ook is tijdens kantooruren de ontwerp-NRD in te zien op het provinciehuis aan de Markt 11 in Arnhem en op het gemeentehuis in Overbetuwe. Bij de provincie zijn de stukken bij de receptie op te vragen. Reageren kan digitaal of schriftelijk richting Gedeputeerde Staten van Gelderland. Graag onder vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Railterminal Gelderland’, zaaknummer 2019-014783’. Het adres is Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl.

Na de inzagetermijn stellen GS een reactienota vast. Hierin beschrijven zij wat ze hebben gedaan met de reacties. Tegelijkertijd stellen GS ook de NRD definitief vast. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2020 zijn. Op basis van deze NRD gaat een adviesbureau aan de slag met het opstellen van het MER.

Milieueffectrapport

GS hebben 12 november van dit jaar besloten een MER op te stellen voor Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. In verband met het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moeten de effecten van de stikstofneerslag worden beoordeeld  via een zogenaamde ‘passende beoordeling’. Een ‘passende beoordeling’ is het onderzoek waarmee de effecten van de stikstofneerslag in beeld worden gebracht. Onderdeel van een passende beoordeling vormt het opstellen van een MER. De 'passende beoordeling' wordt opgesteld voor het in voorbereiding zijnde inpassingsplan Railterminal Gelderland.