Onderzoek naar ontwikkeling zonnepark tussen A15 en Betuweroute

De komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een zonnepark in de zone tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot en met knooppunt Ressen.

Het college van B&W van Overbetuwe heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via dit informatiememo.

Initiatiefnemer van het zonnepark is de organisatie Zonnepark Overbetuwe. Het college heeft op 10 juli een intentieovereenkomst gesloten met Zonnepark Overbetuwe. Hierin staat dat Zonnepark Overbetuwe in de komende periode onderzoeken uitvoert naar de kansen, belemmeringen, inpassing en haalbaarheid van het zonnepark. Ook de mogelijkheden voor omwonenden om financieel te participeren in het zonnepark, worden verder uitgewerkt.

In de intentieovereenkomst is onder meer vastgelegd dat Zonnepark Overbetuwe de omgeving betrekt bij de planontwikkeling. Ook is afgesproken dat er afstemming plaats vindt tussen het project Zonnepark en de programmaorganisatie Knoop 38. Verder is vastgelegd dat er afspraken komen over een bijdrage aan het omgevingsfonds Knoop 38 en over de eventuele planschade, als het zonnepark er inderdaad komt.

Als Zonnepark Overbetuwe en de gemeente Overbetuwe samen tot de conclusie komen dat er sprake is van een haalbaar plan, zal de planologische procedure voor de totstandkoming van het zonnepark worden gestart. Op dat moment worden in een exploitatieovereenkomst nadere afspraken tussen partijen gemaakt.

Naar verwachting kort na de zomervakantie start Zonnepark Overbetuwe het traject om omwonenden bij de planontwikkeling te betrekken.