Nieuwsbrief Knoop 38 september 2018

Update Knoop 38, september 2018

Informatievoorziening vanuit Knoop 38

Via deze periodieke nieuwsberichten houden provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en gemeente Nijmegen u op de hoogte van de vorderingen in de projecten Railterminal Gelderland (RTG), gebiedsmaatregelen Overbetuwe en Afslag 38. Zoals eerder gemeld kennen deze trajecten elk hun eigen fasering, en zijn er ook initiatieven van private partijen in het gebied. Deze partijen worden actief uitgenodigd hun informatie (ook) te delen via dit kanaal. Om zicht te houden op alle ontwikkelingen is het voor belanghebbenden daarnaast verstandig om zich te oriënteren via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Deze site biedt de mogelijkheid u te abonneren op officiële bekendmakingen van alle overheden over dit gebied.
De gemeente Overbetuwe stemt in de programmaorganisatie Knoop 38 de ontwikkelingen zo veel mogelijk op elkaar af. Ook houden de verschillende omgevingsmanagers contact met elkaar. Voor de RTG en de gebiedsmaatregelen Overbetuwe is dat Frank Montanus, bereikbaar via knoop38@overbetuwe.nl of 06-19959922.

Informatieavonden Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark de Grift

Na de eerder drukbezochte informatieavonden van 22 januari, 14 en 26 maart (Knoop 38) en 26 juni (RTG), zijn/worden ook door andere initiatiefnemers en belanghebbenden bijeenkomsten gepland. Zonnepark Overbetuwe houdt op 5 en 26 september inloopavonden voor belangstellenden over het voornemen om een zonnepanelenveld te realiseren tussen de A15 en de Betuweroute, van Knooppunt Valburg tot Knooppunt Ressen. Plaats van samenkomst is Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg, inloop tussen 19.30 en 22.00 uur.  Voor meer informatie over dit project: https://sunvest.nl/zonnepark-overbetuwe/

Energiecoöperatie Windpower Nijmegen zocht de burgers op tijdens een informatieavond over Zonnepark de Grift op donderdag 23 augustus. Zonnepark De Grift is gepland onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Voor meer informatie over het initiatief en de stand van zaken verwijzen we naar http://burgersgevenenergie.nl/zon/deel-mee-in-de-zon-zonnepark-de-grift/

Nieuwe planning planologische procedure RTG

Voor het provinciale bestemmingsplan (inpassingsplan, vaak aangeduid als PIP) dat nodig is om de RTG met toegangsweg en groenzone/grondwal te realiseren, is de planning aangepast. Reden is de langere doorlooptijd van de noodzakelijke voorbereidende onderzoeken en de gesprekken die de provincie voert met ProRail en de beoogd exploitant. De verwachting is nu dat Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan in februari 2019 vaststelt en dus komend voorjaar publiceert, en dat Provinciale Staten het definitieve plan vaststellen in het najaar van 2019. Beide periodes stroken goed met het voornemen om inzagetermijnen (6 weken na publicatie) niet in de vakantieperiode te laten lopen. Via deze site zullen we de inzage tijdig aankondigen. Ook komt er volgens eerdere afspraak met de omgeving een informatieavond met een toelichting op alle informatie die dan voor inspraak open staat.

Gesprekken met grondeigenaren/gebruikers en voorbereidende onderzoeken

Voor de realisatie van de railterminal, de toegangsweg en de landschappelijke inpassing daarvan, zijn soms gronden nodig die nu bij andere partijen in eigendom en/of gebruik zijn. De provincie voert vanaf dit voorjaar meerdere gesprekken met al deze partijen met als uitgangspunt minnelijke verwerving, dat wil zeggen zonder onteigening. Daartoe laat de provincie de betrokken gronden taxeren door een onafhankelijke partij, als basis voor een aanbod om de gronden aan te kopen en de betrokkenen volledig schadeloos te stellen. In de gesprekken gaat de provincie waar nodig ook in op de onderzoeken naar ecologische waarden, de ligging van kabels en leidingen, archeologische verwachtingen en de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gesprekken worden zoveel mogelijk afgestemd met de contacten die plaatsvinden in de aanloop naar Zonnepark Overbetuwe.

Provinciale buitenwettelijke planschaderegeling

Intussen bereidt de provincie een bijzondere planschaderegeling voor. Deze houdt in dat de provincie zelf een aanbod doet aan diegenen waarvan onafhankelijke taxateurs hebben vastgesteld dat zij planschade zullen ondervinden van het PIP RTG. In deze bijzondere regeling wordt het gebruikelijke maatschappelijk risico van 2 procent niet toegepast, en wordt de tijd tussen plan en schadecompensatie zo kort mogelijk gehouden. Heeft iemand recht op tegemoetkoming dan maakt hij daarover na vaststelling van het PIP RTG een contractuele afspraak met de provincie. Betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat het PIP RTG onherroepelijk is geworden. Deze aanpak vloeit voort uit bestuurlijke aanspraken tussen gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland. Basis voor de toepassing van de regeling is een vastgesteld inpassingsplan. Volgens de huidige planning wordt dat in het najaar van 2019 verwacht. Daarnaast werkt de gemeente Overbetuwe aan een aankoopregeling. De verdere uitwerking daarvan volgt naar verwachting dit najaar (2018).

Verkenning gebiedsmaatregelen verder opgepakt

Na de zomervakantie worden de gebiedsmaatregelen die de kwaliteit van het gebied ten noorden van de railterminal kunnen versterken, verder voorbereid. Initiatiefnemer is de gemeente Overbetuwe, de provincie draagt bij in de kosten voor 4,5 miljoen euro. Uitgangspunt voor de maatregelen is de concept-gebiedsvisie van maart 2017. Voor de hand liggende ingrepen zijn bijvoorbeeld de aansluitende waldelen naast die van de RTG.  De gemeente Overbetuwe gaat over de gebiedsmaatregelen in gesprek met de omwonenden en andere belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat de gebiedsmaatregelen voldoende draagvlak hebben én uitvoerbaar zijn.

Status vragen en antwoorden informatieavonden

Tijdens de informatieavonden dit voorjaar zijn vele vragen gesteld over de verschillende ontwikkelingen, met een accent op de precieze bedrijfsvoering binnen de toekomstige RTG. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, met het voorbehoud dat de beoogd exploitant (DERT) de aanvraag om omgevingsvergunning nog moet indienen, waarna deze wordt getoetst aan de geldende regels en normen. Dat zal naar verwachting in de loop van 2019 gebeuren. Tot die tijd zijn de antwoorden vooral gebaseerd op de informatie van DERT en de milieueffectenstudie, die mede ten grondslag heeft gelegen aan de locatiekeuze die de provincie heeft gemaakt.
Daarnaast zijn er alsnog vragen binnengekomen naar aanleiding van de informatieavond in Valburg op 22 januari 2018. Deze komen voor een aanzienlijk deel overeen met de vragen van de andere avonden, waarvan de meeste antwoorden op deze site zijn vermeld. Provincie en gemeente pakken in september de aanvulling en waar nodig actualisatie van deze vragen en antwoorden op.

Visualisatie railterminal en ontsluiting

In opdracht van de provincie worden visualisaties voorbereid, die een betrouwbaar beeld geven van de terminal in zijn omgeving. Zodra deze gereed zijn komen deze op de website te staan en gaat er een nieuwsbericht uit om hierop te attenderen.

Aanmelden nieuwsbrief en privacy

Nieuwsberichten worden per mail gestuurd aan belangstellenden die eerder desgevraagd te kennen hebben gegeven daarop prijs te stellen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het mailadres knoop38@overbetuwe.nlHierbij houden we rekening met de privacyaspecten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is er geen bezwaar tegen als nieuwsberichten verder worden gedeeld.