Marktconsultatie Railterminal Gelderland afgerond

De marktconsultatie ter voorbereiding op de openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland, is afgerond. Via deze marktconsultatie heeft Provincie Gelderland marktpartijen geïnformeerd over de plannen om een railterminal te realiseren, de wijze waarop zij straks een exploitant zoeken en welke kaders hiervoor worden vastgelegd in het inpassingsplan.

Zeventien marktpartijen hebben deelgenomen aan de marktconsultatie die uit twee onderdelen bestond:

  1. een informatieve bijeenkomst;
  2. vragen die de provincie stelde aan de marktpartijen om inzicht te krijgen in hun visie op de voorgenomen ontwikkeling van de terminal.

Twee marktpartijen hebben dit laatste onderdeel uitgewerkt. Andere partijen gaven aan te weinig tijd voor beantwoording van de vragen te hebben, dat de termijn waarop de terminal wordt ontwikkeld voorbij hun planningshorizon ligt of dat zij te weinig kennis hebben om de vragen die ingaan op de exploitatie te kunnen beantwoorden.

Conclusie

De marktpartijen staan positief tegenover de ontwikkeling van een railterminal. De locatie aan de Betuweroute heeft veel voordelen en potentie. Meerdere ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer versterken dit. De marktpartijen zoeken naar zoveel mogelijk flexibiliteit, bijvoorbeeld door activiteiten zoals reparaties van containers toe te staan. Activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de bestemming van het terrein, zijn al opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan van maart 2019. Dit plan geeft de randvoorwaarden vanuit onder andere milieubelasting naar de omgeving. De provincie kijkt of er binnen de milieukaders meer ruimte nodig is voor dit soort activiteiten. Ook geven marktpartijen aan dat 'zeilend binnenkomen' essentieel is om de milieubelasting te beperken en kosten te besparen (hiermee voorkom je rangeren met diesellocomotieven).