Informatieavonden Provincie Gelderland over Inpassingsplan Railterminal Gelderland

De provincie Gelderland nodigt u uit voor een inloopavond over het voorontwerp-inpassingplan Railterminal
Gelderland (RTG).

Dit voorontwerp wordt naar verwachting op 27 november a.s. door  Gedeputeerde Staten (GS, het dagelijks bestuur van de provincie) vrijgegeven voor overleg met de wettelijke adviseurs. Bij deze wettelijke adviseurs moet u denken aan partijen als de gemeente Overbetuwe (van wie de raad moet worden gehoord), Waterschap Rivierenland, de netbeheerders, de Veiligheidsregio en enige rijksinstanties. De resultaten van het overleg neemt GS mee in de verdere voorbereiding van het ontwerp-inpassingsplan. In een inpassingsplan beschrijft de provincie welke functies (bestemmingen) op welke locaties zijn toegestaan en welke regels daarbij gelden.

Inloopavonden

Omdat wij veel belangstelling verwachten zijn er twee inloopavonden: dinsdag 27 en woensdag 28 november 2018. Beide avonden vinden plaats in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg, van 19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig, maar houd rekening met mogelijke drukte.

Uw mening

Wij verwachten dat Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan vaststellen in februari 2019. In het voorjaar van 2019 komt dit ontwerp-inpassingsplan 6 weken ter inzage en kunt u een zienswijze indienen. Vooruitlopend daarop kunt u nu alvast kennisnemen van het voorontwerp-inpassingsplan. Zo heeft u ruim de tijd om uw beeld te vormen en positie te bepalen. Wel is het goed als u zich realiseert dat de stukken in dit stadium nog niet compleet zijn. Een aantal onderzoeken loopt nog.
Op 26 juni 2018 hebben de direct omwonenden tijdens een informatieavond al reacties kunnen geven op de inrichting van de nieuwe kruising tussen de Rijksweg Zuid en de Reethsestraat, op de ontsluitingsweg en op de groenzone met grondwal. In dit voorontwerp maken wij inzichtelijk wat we met deze reacties hebben gedaan.

Wat kunt u verwachten

De avond is opgezet als een informatiemarkt. Er zijn geen plenaire presentaties of discussies. We tonen het ontwerp van de verschillende onderdelen en de ruimtelijke kaart met bestemmingen die dat oplevert. U kunt een animatie bekijken die een impressie geeft van de terminal in bedrijf. Ook krijgt u een beeld van de ruimte die nodig is voor de toekomstige aanleg van de ontsluitingsweg (inclusief aanpassing kruising), de terminal en de groenzone. Verder geven we inzicht in de stappen die nog moeten worden gezet tot aan de vaststelling van het definitieve inpassingsplan in november 2019. Medewerkers en adviseurs van de provincie Gelderland staan voor u klaar om toelichting en uitleg te geven. Ook medewerkers van de gemeente Overbetuwe zijn aanwezig.

Gebiedsmaatregelen

De gebiedsmaatregelen waaraan de gemeente Overbetuwe werkt komen tijdens deze avonden nog niet aan de orde. De gemeente organiseert zo spoedig mogelijk een afzonderlijke bijeenkomst waarin met belanghebbenden verdere invulling aan deze maatregelen zal worden gegeven.