Herzien ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

Het herziene ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG) is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en ligt van 10 september 2020 tot en met 21 oktober ter inzage, zowel digitaal als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

Ook het MilieuEffectRapport (MER), de passende beoordeling, twee ontwerp-omgevingsvergunningen (Wet natuurbescherming en Waterwet) en het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden (geluid) liggen ter inzage.  

Zienswijzen

Iedereen kan in die periode reageren op bovenstaande stukken. De provincie geeft antwoord op reacties op de stukken en verwerkt deze waar nodig in het definitieve inpassingsplan. Begin 2021 besluiten Provinciale Staten naar verwachting over het inpassingsplan. Afhankelijk van Covid-19 organiseert de provincie op 13 en 14 oktober 2020 inloopbijeenkomsten in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg. Via deze website en de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Volgende stap op weg naar de RTG

Gedeputeerde Christianne van der Wal: “Met dit herziene inpassingsplan zetten we een volgende, nieuwe stap op weg naar het mogelijk maken van de Railterminal Gelderland. Door gebruik te maken van de bestaande Betuweroute kunnen ondernemers via de Railterminal Gelderland goederen overslaan van weg naar spoor. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie en bedrijven maar leidt ook tot minder uitstoot bij het vervoer van goederen. We compenseren de stikstof en we investeren in gebiedsmaatregelen om de effecten van de railterminal te beperken.

(Dit is een bericht van Provincie Gelderland.)