Gesprekken over aanvulling op overeenkomst over Knoop38

De gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland praten over een aanvulling op de overeenkomst over Knoop38. De overeenkomst uit 2018 sluit niet meer aan op de huidige situatie.

Overeenkomst 2018

In januari 2018 sloten Burgemeester & Wethouders van Overbetuwe en Gedeputeerde Staten van Gelderland een overeenkomst over Knoop38. Dit is het gebied rond de geplande Railterminal Gelderland. Ze maakten daarin afspraken over de samenwerking en de bijbehorende voorwaarden. Een van de afspraken betreft dat beide partijen zich inspannen om de railterminal mogelijk te maken. Daarnaast staan in de overeenkomst afspraken over aanvullende compensatie voor het gebied en omwonenden (gebiedsmaatregelen, landschappelijke inpassing, maatschappelijk risico planschade).
Gezamenlijk hebben de bestuurders nu geconstateerd dat de overeenkomst niet meer past bij de huidige situatie.

Rolverdeling

Afgelopen voorjaar hebben college en gemeenteraad een zienswijze ingediend op het Inpassingsplan. In de overeenkomst is afgesproken dat partijen samenwerken om de RTG mogelijk te maken. Eventuele procedurele vervolgstappen op de zienswijze sluiten hier niet op aan.

Het aanpassen/aanvullen van de huidige overeenkomst leidt tot een heldere rolverdeling tussen partijen, terwijl de overige afspraken voor gebied en omwonenden blijven bestaan.

Deze helderheid geeft de gemeente de ruimte om een standpunt in te nemen ten opzichte van het Inpassingsplan van de railterminal. Gevolg van deze mogelijke aanpassing/aanvulling van de overeenkomst is ook dat de provincie verantwoordelijk wordt voor alle planologische procedures en de bijbehorende vergunningen.

Het voornemen om de overeenkomst aan te passen bespreekt het college van B&W op 21 januari met de gemeenteraad van Overbetuwe.  Burgemeester en wethouders van Overbetuwe en het college van Gedeputeerde Staten nemen medio februari een besluit.

Bekijk het raadsvoorstel (pdf, 108 kb)
Bekijk het concept-addendum met daarin de voorgestelde aanvulling op de overeenkomst (pdf, 50 kb)