Gemeente koopt middengebied Danenberg aan

De gemeente Overbetuwe koopt het middengebied van het beoogde Landschapspark De Danenberg aan, tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout. Voor de twee andere delen van het landschapspark, bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, komt een apart bestemmingsplan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Met de aankoop van het middengebied kan er weer vooruitgang komen in de plannen voor de Danenberg.

Landschapspark De Danenberg is bedoeld als groene buffer, om verdere verstedelijking vanuit bedrijvenpark Park 15 richting Slijk-Ewijk te voorkomen. De aanleg van een groene buffer was een van de voorwaarden die de gemeente Overbetuwe destijds stelde om mee te werken aan de komst van het bedrijvenpark. De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken geweest van de eigenaar van een deel van de gronden, de Brouwerij, met de gemeente en met de bewoners van het gebied. Het lukte echter niet om tot een breed gedragen plan voor alle verschillende locaties te komen. Daarom besloot de gemeente eerder al om de plannen voor het middengebied los te koppelen van de plannen voor de flanken. 

Danenberg middengebied en flankenDe gemeente gaat nu inderdaad het middengebied (geel omlijnd) kopen van de Brouwerij.  Voor twee locaties bij Slijk-Ewijk en aan de Nieuwedijk (rood omlijnd) heeft de gemeente afspraken met de Brouwerij over de realisatie van landschappelijke elementen en het realiseren van in totaal 26 woningen, verdeeld over de twee locaties gemaakt. 

Ontwerp-bestemmingsplan deelgebieden Slijk-Ewijk en Nieuwedijk

De komende periode gaat De Brouwerij de plannen voor de deelgebieden Slijk-Ewijk en Nieuwedijk verder uitwerken tot een ontwerp-bestemmingsplan, met in beide deelgebieden landschappelijke ontwikkelingen en de bouw van woningen. Ten oosten van de Nieuwedijk is de aanleg van een bosperceel bedacht. Bewoners van het gebied en andere betrokkenen krijgen hierbij weer de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is om ter inzage te leggen, is nog niet bekend. 

Middengebied

Het middengebied is voor de landschappelijke ontwikkeling van De Danenberg onmisbaar. Door het middengebied te kopen krijgt de gemeente de regie over de invulling hiervan. Om de kosten voor de aankoop van het middengebied deels te dekken, wordt mogelijk wel op beperkte schaal woningbouw gerealiseerd in het middengebied. Dit zal echter aanzienlijk minder zijn dan in de eerder gepresenteerde plannen. De gemeente gaat over de verdere invulling en uitvoering in gesprek met omwonenden, de dorpsraad, de werkgroep die eerder ook bij de planvorming voor de Danenberg betrokken was en andere geïnteresseerden. Dit proces wordt na de zomer verder uitgewerkt. 

Vervolg overige delen 

De gemeente wil ook de overige delen van het oorspronkelijke landschapspark zo veel mogelijk realiseren. Daarbij is de gemeente afhankelijk van de medewerking van andere grondeigenaren. De gemeente blijft zich hier voor inspannen. Dit heeft er onlangs toe geleid dat het Waterschap Rivierenland een stukje grond over een lengte van circa 350 meter langs de Rietgraaf heeft aangekocht. Het waterschap gaat de oevers natuurvriendelijk inrichten. 

Brief gemeente Overbetuwe aan omwonenden De Danenberg over recente ontwikkelingen (pdf, 178 kb)