Beantwoording zienswijzen

Zoals eerder is gemeld, heeft Provincie Gelderland 126 zienswijzen (bezwaarschriften) ontvangen van 35 verschillende belanghebbenden. De bezwaren gaan over het voorlopig inpassingsplan van de Railterminal Gelderland. Hierin staat wat de plannen zijn voor de railterminal.

De bezwaren en ideeën uit de zienswijzen neemt de provincie mee om tot een definitief inpassingsplan te komen. Dit betekent dat we het inpassingsplan op onderdelen mogelijk aanpassen of nog aanvullend onderzoek doen. Het definitieve inpassingsplan wordt naar verwachting in het najaar van 2019 vastgesteld door Provinciale Staten.

Reactienota

Op dit moment is de provincie bezig met het lezen en beantwoorden van alle zienswijzen. Elke inzender krijgt namelijk een antwoord op wat hij heeft ingediend. Deze antwoorden staan straks in een reactienota die na het vaststellen van het definitieve inpassingsplan aan alle inzenders wordt verstrekt. Zij moeten dus nog even geduld hebben, naar verwachting tot het najaar van 2019.