MFC Herveld

Zalencentrum De Hoendrik en de sportzaal achter De Hoendrik koppelen we aan elkaar. Daardoor kun je gebruik maken van elkaars faciliteiten. De bouw duurt van 2019 tot eind 2020. De Hoendrik krijgt een grote zaal met een podium en oefenruimte en (vergader)zalen. De sportzaal krijgt een aparte toegang voor de scholen en een berging voor De Hoendrik en de Clara Fabriciusschool. De huidige gymzaal aan het Dorpsplein komt leeg. Daar zoeken we een nieuwe bestemming voor.

Meer informatie

Aanleiding

Het aan het Dorpsplein in Herveld gelegen Zalencentrum De Hoendrik is in de jaren ’70 gerealiseerd en inmiddels gedateerd geraakt en behoeft groot onderhoud. Ook de sportzaal aan het Dorpsplein is sterk verouderd en aan vervanging toe. De vereniging ‘Ons dorpshuis’, de eigenaar en de exploitant van De Hoendrik en de gemeente zijn twee scenario’s gaan onderzoeken: nieuwbouw of renovatie van De Hoendrik.  In april 2016 is door het college van B/W besloten om De Hoendrik mede op verzoek van de Vereniging ‘Ons Dorpshuis’ te renoveren en een nieuwe sportzaal achter De Hoendrik te bouwen.

Planvorming

Chris van Dalen architect uit Herveld heeft het toekomstige MFC Herveld ontworpen. Zie de drie bijgevoegde impressies van het toekomstige MFC Herveld. De Hoendrik en de sportzaal zijn aan elkaar gekoppeld waardoor gebruik gemaakt kan worden van elkaars faciliteiten. Een bestemmingsplanprocedure om het plan mogelijk te maken is eind 2018 afgerond. De plannen betreffende De Hoendrik raakten ook het Jupiterplein en de Clara Fabriciusschool. Daarom is een inrichtingsplan Jupiterplein, inclusief de aanpassing van het schoolplein Clara Fabriciusschool,  gemaakt en na overleg met de belanghebbenden vastgesteld. De Hoendrik krijgt een grote zaal met een podium annex oefenruimte. Tevens zijn er diverse (vergader) zalen in het ontwerp opgenomen. Het wordt een modern vergadercentrum dat aan alle eisen en wensen gaat voldoen. De sportzaal krijgt een aparte toegang aan de achterzijde voor de scholen. Tevens is een gezamenlijke berging van De Hoendrik en de Clara Fabriciusschool in het plan van Chris van Dalen architect opgenomen.  

Besluitvorming

Bij de begrotingsbehandeling van november 2015 heeft de raad een budget van € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de totale herontwikkeling van De Hoendrik, de sportzaal en het buitengebied. Begin 2018 besloot het college om € 2,2 mln beschikbaar te stellen voor de renovatie van De Hoendrik. Begin 2019 hebben de gemeente en het verenigingsbestuur ‘Ons Dorpshuis’ een uitvoeringsovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt om te komen tot realisatie van het plan.  Voor het inrichtingsplan Jupiterpark heeft de provincie Gelderland een subsidie “SteenGoed benutten” beschikbaar gesteld.

Uitvoering

Weg- en waterbouwbedrijf Spijk (spijkherveld.nl) is in de week van 14 oktober 2019 is gestart met asbestverwijdering uit de Hoendrik en eind november 2019 zal de Hoendrik exclusief de fundering zijn gesloopt. Wethouder Dimitri Horsthuis heeft op 31 oktober de sloopkogel tegen de Hoendrik doen laten belanden (jpg, 583 kB).  Er vinden voorbereidingen plaats voor het verleggen van de riolering en kabels & leidingen (energie, water, data) om de bouw van de sportzaal mogelijk te maken. Deze werkzaamheden vinden in januari 2019 plaats. In januari 2019 wordt de bouwplaats voor het MFC Herveld ingericht. Om de bereikbaarheid en de veiligheid tijdens de bouw te waarborgen heeft overleg plaatsgevonden met de Clara Fabriciusschool en de omwonenden van het Dorpsplein en het Jupiterpark.

Aannemer PHB De Combi (phbdecombi.nl) zal begin februari 2019 met de bouw van start gaan. Volgens de huidige planning kan het MFC Herveld november-december 2019 worden opgeleverd. Aansluitend vindt de herinrichting plaats van het schoolplein van de Clara Fabriciusschool en het Jupiterpark.

Communicatie   

De gemeente Overbetuwe en PHB De Combi hebben afspraken gemaakt over de communicatie tijdens het gehele bouwproces. Deze afspraken zijn ook bekend bij de Clara Fabriciusschool en de omwonenden.  In de Hoge Hof is een informatiepunt ingericht. Informatie over de bouw van het MFC Herveld wordt in schrift en beeld hier weergegeven. Een periodieke nieuwsbrief wordt uitgebracht. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan bij mkl@phbdecombi.nl  en indien nodig zullen informatiebijeenkomsten worden gehouden. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen en omwonenden zorgt er voor dat de bereikbaarheid en de veiligheid gewaarborgd blijft en de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Tekeningen en plattegrond

Impressies: