Acties naar aanleiding van vastgestelde ontwikkelvisie

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 15 februari 2022 de ontwikkelvisie voor Hart van Oosterhout vastgesteld. Ook heeft de raad een besluit genomen over de verplaatsing van dorpshuis De Schakel naar de Leonarduskerk en de aanbouw van een nieuwe gymzaal. Op deze pagina leest u over de werkzaamheden die plaatsvinden naar aanleiding van deze ontwikkeling.

Tekort van € 1.590.000 via subsidies binnenhalen

Om de plannen te realiseren is er nog een tekort van € 1.590.000. We onderzoeken of we dit geld kunnen binnenhalen via subsidies en landelijke regelingen, zoals de Erfgoed deal. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Lukt het niet om dit hele bedrag binnen te halen? Dan leggen we later dit jaar aan de gemeenteraad een nieuw voorstel voor over de financiering, voordat we starten met de verplaatsing van De Schakel.

Nieuwe aanvraag bij Erfgoed Deal

Erfgoed Deal heeft onze eerste aanvraag voor een subsidie van € 700.000 afgewezen. We hebben hierover op 29 maart 2022 een gesprek met ze gehad. Erfgoed Deal waardeert de aanpak die we gekozen hebben: we koppelen een verbetering van de leefomgeving aan het versterken van de erfgoedwaarden van het dorp. Een nieuwe aanvraag lijkt kansrijk als we het plan van aanpak aanpassen. Dat gaan we zo doen:

  • We maken een beeldkwaliteitsplan. Dit beschrijft uitstraling en beeld van de bouw, denk aan hoogte, techniek, soort gevels en materialen.
  • We maken een ontwerp voor een passende samenvoeging van kerk en nieuwe gymzaal. Daarbij blijft de monumentale waarde van de kerk behouden.

Samenwerking met De Schakel

De gemeenteraad wil dat we extra inzetten op:

  • Ondersteuning van het bestuur van dorpshuis De Schakel. Zo kunnen zij de benodigde kennis opdoen om mee te denken over het beheer van het nieuwe dorpshuis.
  • Contact met bestuur en gebruikers van het dorpshuis om eventuele bezwaren van gebruikers te bespreken en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

In maart 2022 hebben we gesprekken gehad met het bestuur van De Schakel. We hebben afspraken gemaakt over onze samenwerking om te komen tot een gedragen verplaatsing van De Schakel naar de Leonarduskerk. De Schakel krijgt in mei 2022 een nieuw bestuur. Als dat er is, leggen we de afspraken vast in een (intentie)overeenkomst. Ook sluiten we een intentieovereenkomst met het Bisdom over de koop van de Leonarduskerk.

Planning

We verplaatsen De Schakel pas als zeker is dat de subsidie van Erfgoed Deal doorgaat. Als voorbereiding zetten we de komende maanden al wel de volgende acties in gang:

  • Ontwerp voor een passende samenvoeging van kerk en nieuwe gymzaal
  • Beeldkwaliteitsplan maken
  • Koopovereenkomst Leonarduskerk opstellen
  • Intentieovereenkomst De Schakel opstellen
  • Subsidies aanvragen, zoals de Erfgoed Deal

Ons streven is om deze acties half mei 2022 af te ronden.

In het 3e kwartaal van 2022 informeren we de raad over de stand van zaken. Hebben we de benodigde gelden dan nog niet of niet volledig binnen? Dan leggen we een nieuw voorstel aan de raad voor over de financiering. Pas als de raad daarmee akkoord gaat, starten we met de verplaatsing van De Schakel naar de kerk en aanbouw van de gymzaal.