Dijkversterking Waaldijk en Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang.

Voor Overbetuwe betekent dit dat het Waterschap de Waaldijk tussen Wolferen en Oosterhout gaat versterken zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. In 2024 moet de dijk in Overbetuwe voldoen aan de hoogwaterveiligheids-normen.

Meer informatie en contact over de dijkversterking

Gastvrije Waaldijk

Door de dijkversterking moet de dijkweg worden vervangen. Dit biedt de mogelijkheid om de uitstraling van de dijkweg een impuls te geven en de beleving ervan te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten: een ‘Gastvrije Waaldijk’.

De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland realiseren de Gastvrije Waaldijk.

Meer informatie en contact over de Gastvrije Waaldijk

Voor de weginrichting van de Waaldijk is een participatieproces georganiseerd, enerzijds over het masterplan voor de ‘lange lijn’, het 80 kilometer lange traject van Gorinchem naar Nijmegen, en anderzijds over de weginrichting met de lokale maatregelen in Overbetuwe, tussen Wolferen en Oosterhout. 

Participatie Masterplan 

Donderdag 7 juli was er een expert-stakeholderbijeenkomst over de verkeersveiligheid voor de Gastvrije Waaldijk. Op basis van de inbreng die avond is een aantal aanvullende componenten opgenomen in het masterplan Gastvrije Waaldijk. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het waterschap.

Participatie weginrichting Gastvrije Waaldijk Overbetuwe

Over de weginrichting van de Gastvrije Waaldijk in Overbetuwe hebben wij overleg gevoerd met de dorpsraden van Oosterhout en Slijk-Ewijk. Daarnaast zijn er voor de bewoners begin juli inloopbijeenkomsten georganiseerd in Slijk-Ewijk en in Oosterhout. De gemeente Overbetuwe en adviesbureau Megaborn gaven een toelichting op de voorgestelde weginrichting, en bewoners konden  hun reactie hierop geven. Deze reacties hebben we verwerkt in een participatieverslag.

Op basis van dit participatieverslag heeft Megaborn vervolgens het Advies weginrichting Gastvrije Waaldijk Overbetuwe aangepast. Zo zijn in het aangepaste advies de dorpsboulevards in Oosterhout en Slijk-Ewijk aangepast, er zijn extra verkeersdrempels opgenomen, net als dijktrappen waarmee verbindingen wordt gelegd met de uiterwaarden en het binnendijks gebied. Bij de Grote Altena en de Tacitusbrug vindt een betere inpassing plaats om de omgeving veiliger te maken. 

Het college van B&W gaat het participatieverslag en het Advies weginrichting gastvrije Waaldijk Overbetuwe  gebruiken voor de uitwerking van het technische ontwerp van de Gastvrije Waaldijk in Overbetuwe en de kostenraming. Of het ontwerp voor Overbetuwe inderdaad zo wordt uitgevoerd, is nog niet definitief. Dat hangt af van de kosten en de mogelijkheden voor financiering daarvan. Over enkele maanden komt hier duidelijkheid over. Het college van B&W neemt dan op basis van het inzicht in de kosten een besluit. 

Uitvoering en verder onderzoek

De planning is dat in Overbetuwe de Gastvrije Waaldijk begin 2024 gerealiseerd is. 
Na de aanleg van de dijkweg monitoren we deze op verkeersintensiteit, -snelheid en ongevallen. Ook onderzoeken we de nut en noodzaak van een eventuele dijkafsluiting in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld doordeweeks of in het weekend, voor motoren of al het verkeer). In dit onderzoek bekijken we tevens wat het effect van de afsluiting is op het omliggende wegennet. 
 

Gastvrije Waaldijk boulevard 30 km