Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

Aanmelden nieuwsbrief woongebied De Pas

Laatste nieuws

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Het college van B&W heeft eind oktober met twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, een akkoord op hoofdlijnen bereikt over het versneld ontwikkelen van het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat.

BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.
Het bereikte akkoord vormt een belangrijke basis voor de verdere contractvorming en planvorming met deze partijen.

Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Vervolg

  • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan voor de Pas. Hierin staat waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan voor De Pas ligt vanaf 29 september tot en met woensdag 10 november ter inzage. U kunt deze periode reageren op het bestemmingsplan door een zienswijze in te dienen. U vindt het bestemmingsplan ook op deze pagina . U kunt ook een afspraak maken met het Omgevingsloket van de gemeente Overbetuwe om het bestemmingsplan in te zien, via telefoonnummer 14 0481 of info@overbetuwe.nl.
  • Het bestemmingsplan wordt – samen met de ingediende zienswijzen – eind dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan de raad van de gemeente Overbetuwe. In het nieuwe jaar beslist de gemeenteraad dan definitief over het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan in het voorjaar van 2022 worden gestart met de bouw. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.

Inschrijven woningen

U kunt zich nog niet inschrijven voor een koopwoning of huurwoning. BDP en Amvest hanteren nog geen inschrijflijst. Wel is er een website: www.wonenindepas.nl. Via deze website kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van BPD en Amvest over woongebied de Pas.Als u op zoek bent naar een huurwoning in de regio, dan kunt u zich inschrijven via de organisatie Entree. Woningcorporatie Vivare biedt huurwoningen aan, onder andere in Elst. Op de website van Vivare  kunt u het aanbod bekijken. De woningen in de Pas zijn hier nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrieven,  via deze website en via www.wonenindepas.nl

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Woongebied De Pas kunt u mailen naar: woongebieddepas@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie