Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

Aanmelden nieuwsbrief woongebied De Pas

In het zuidelijk deel van woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, gaan het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat versneld ontwikkelen. BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.

Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Voor het noordoostelijk deel van woongebied De Pas heeft projectontwikkelaar Ten Brinke plannen om hier woningen te realiseren. De gemeente en Ten Brinke onderzoeken de komende tijd de haalbaarheid hiervan. 

Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Laatste nieuws

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Pas ligt ter inzage tot en met 8 september

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 12 juli het bestemmingsplan voor de Pas vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage. 
Het bestemmingsplan gaat over het zuidelijke gedeelte van dit nieuwe woongebied in Elst, tussen de Groenestraat, de Rijksweg-Zuid, de Olympiasingel en de Korte Bemmelseweg. Ontwikkelaars Amvest en BPD gaan hier ruim 350 woningen en twee woon-zorgcomplexen bouwen. 

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via de website Ruimtelijke Plannen U kunt de stukken ook hier digitaal vinden. 
U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over deze procedure vindt u in de officiële bekendmaking van de gemeente. Deze vindt u ook op overheid.nl, zoek op postcode 6662 BH. 

Gemeente en Ten Brinke onderzoeken mogelijkheden woningbouw in noordoosten woongebied De Pas Elst 

De gemeente Overbetuwe en projectontwikkelaar Ten Brinke onderzoeken de komende tijd de haalbaarheid van de bouw van woningen in het noordoostelijke deel van woongebied De Pas in Elst. Het gaat om het gebied omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan. 

Ten Brinke heeft al enige tijd plannen om hier woningen te realiseren. Het college van B&W is dinsdag 12 juli akkoord gegaan met ondertekening van een intentieovereenkomst met Ten Brinke. In deze overeenkomst staan afspraken om de haalbaarheid van deze planontwikkeling te onderzoeken. 

Het gebied van Ten Brinke moet qua stedenbouwkundige uitwerking aansluiten op de plannen van ontwikkelaars BPD en Amvest, die in het zuidelijke deel van woongebied de Pas woningbouwplannen hebben. Onlangs heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor behandeld. Amvest en BPD willen hier ongeveer 350 woningen bouwen. De plannen van Ten Brinke moeten aansluiten bij de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Uitgangspunt is om 30% van het totaal overeen te komen aantal woningen als betaalbare huurwoning en 20% als betaalbare koopwoning te realiseren (betaalbaar wordt gesteld op NHG grens). De overige 50% van het woningbouwprogramma is vrij qua woningbouwcategorie en qua verdeling in woningtypen.

Voor het gebied waarin dit woningbouwplan valt, heeft de gemeenteraad al diverse kaders vastgesteld:
•    Ontwikkelingsvisie De Pas (7 april 2015) pdf, 9 MB 
•    Amendement ‘Duurzaam Overbetuwe in De Pas’ (7 april 2015) pdf, 96 kB
•    Kader voor ruimtelijke kwaliteit De Pas-Elst (september 2018) pdf, 24 MB 

Ten Brinke gaat omwonenden en belanghebbenden de komende tijd benaderen om hen te betrekken bij het proces. 

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan De Pas vast
 
Dinsdag 12 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan De Pas. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 350 woningen en twee woon-zorgcomplexen mogelijk in het zuidelijk deel van De Pas in Elst. Het bestemmingsplan ligt vanaf 28 juli 6 weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State, dus tot en met 8 september. De gemeente zal in haar officiële bekendmaking van het vaststellingbesluit aangeven hoe zo’n procedure loopt. We zullen u daarover ook via deze site en via de nieuwsbrief informeren. 
Als er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk. Naar verwachting kan dan in 2023 gestart worden met het bouwrijpmaken en verkoop van de eerste woningen. 

Terugkijken gemeenteraadsvergadering over De Pas - inclusief alle stukken (agendapunt 8)

Inschrijven woningen

U kunt zich nog niet inschrijven voor een koopwoning of huurwoning. BDP en Amvest hanteren nog geen inschrijflijst. Wel is er een website: www.wonenindepas.nl. Via deze website kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van BPD en Amvest over woongebied de Pas.Als u op zoek bent naar een huurwoning in de regio, dan kunt u zich inschrijven via de organisatie Entree. Woningcorporatie Vivare biedt huurwoningen aan, onder andere in Elst. Op de website van Vivare  kunt u het aanbod bekijken. De woningen in de Pas zijn hier nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrieven,  via deze website en via www.wonenindepas.nl

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Woongebied De Pas kunt u mailen naar: woongebieddepas@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie