Omgevingsvergunning

Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen.

Via de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.                                                                       

Een afspraak voor een adviesgesprek maken

Heeft u na de vergunningcheck vragen over het bestemmingsplan of wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van de Welstandsnota (pdf, 11,4 MB), dan is het mogelijk een adviesgesprek met een planologisch toetser of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan te vragen.

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur telefonisch contact opnemen met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0481.  

Eerst een conceptaanvraag indienen

Wij raden u aan om eerst een conceptaanvraag te doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U onderzoekt hiermee de haalbaarheid van uw plannen, bijvoorbeeld of een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is en of het plan voldoet aan de Welstandsnota.
U kunt gebruik maken van het formulier conceptaanvraag Omgevingsvergunning (Pdf, 130 kB). Op de achterzijde van het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de conceptaanvraag.
Maar let op! Na een eventuele positieve uitkomst moet u nog wel een officiële vergunning aanvragen.

Procedure

Op de website www.rijksoverheid.nl onder 'Bouwen en wonen' leest u wat er met uw aanvraag gebeurt en welke procedure doorlopen wordt.

Verschillende toestemmingen

Milieu

Sommige bedrijfsactiviteiten hebben een invloed op het milieu, bijvoorbeeld door geur- of geluidshinder, zoals bijvoorbeeld een fabriek of een discotheek. Afhankelijk van de zwaarte van deze overlast is uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit nagaan via www.aimonline.nl. Misschien moet u maatregelen treffen om de overlast te beperken.

Brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van een pand bent u in sommige gevallen meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit nagaan via www.omgevingsloket.nl. De brandweer zal beoordelen of het pand brandveilig gebruikt kan worden.

Slopen

Wanneer u bouwwerken wil slopen moet u mogelijk een sloopmelding of een omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer hierover op de pagina Gebouw of woning slopen.

Afwijken bestemmingsplan

Sommige bouw- en gebruiksactiviteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Wanneer u een bouwplan indient dat in strijd is met het bestemmingsplan wordt uw aanvraag ook automatisch aangemerkt als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vindt de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het is mogelijk zijn dat voor uw bouwplan of het beoogde gebruik geen omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen, maar enkel voor het afwijken van de bestemming. In dat geval vraagt u alleen de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ aan, ook wel ‘het afwijken van de bestemming’ genoemd. Meer informatie over het indienen van de aanvraag vindt u in de  toelichting op de aanvraag voor het afwijken van de bestemming (pdf, 19 kB).

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om, met een omgevingsvergunning, af te wijken van bestemmingsplannen. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door in een bestemmingsplan zelf al regels op te nemen voor bepaalde afwijkingen. Daarnaast kan voor bepaalde plannen ook buiten het bestemmingsplan om medewerking worden verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. De mogelijkheden tot het afwijken buiten het bestemmingsplan om in de gemeente Overbetuwe vindt u in de ‘Beleidsregel planologische afwijkingen gemeente Overbetuwe 2017'

Kosten

  • Het indienen van een conceptaanvraag kost € 295,00
  • De leges voor een adviesgesprek bedragen € 82,00 per uur
  • Voor een omgevingsvergunning betaalt u per onderdeel (leges). Bijvoorbeeld voor het onderdeel 'Bouwen' gelden andere kosten dan voor het onderdeel 'Afwijken van het bestemmingsplan'. Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de Tarieventabel van de legesverordening 2021.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Voor vragen kunt u terecht bij het team Omgeving of mailen naar info@overbetuwe.nl.