Randwijkse Waarden

We hebben een ontwikkelingsplan voor de Randwijkse Waarden opgesteld. Dit richt zich op de ontwikkeling en inrichting van het gebied rond de plas van Wijck in Heteren.

Ontwikkeling en inrichting van het gebied

Het ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden gaat over de ontwikkeling en inrichting van het gebied rond de plas van Wijck in Heteren. Belangrijk daarin zijn het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden. We maken het gebied aantrekkelijk voor dieren en lokale recreatie. In de folder staan alle ontwikkelingen voor het gebied.

Vogels en klein wild

Voor verschillende vogelsoorten maakten we broedgebieden en plekken om voedsel te zoeken. Vogels die daar vooral voordeel van hebben zijn bijvoorbeeld de oeverzwaluw, de ijsvogel, de kluut, de zilverreiger en de wulp. Misschien komen de lepelaars vanuit de Blauwe Kamer hier voedsel zoeken. Bomen, heesters en wild groeiende planten geven rust en bescherming aan klein wild. Beplanting die waardevol is voor het landschap laten we staan, zoals meidoornstruwelen. Fabrieken zie je steeds minder door de planten- en bomengroei.

Lokale recreatie

In het plan voor dit mooie gebied is ook ruimte voor lokale recreatie. Bijna het hele gebied is open voor publiek. Vooral het stuk langs de Rijndijk richten we in als uitloopgebied voor mensen uit het dorp. Er komt een strand, ligweide en een vliegerweide. Watersporters kunnen surfen op de plas. Ook kunnen ze de zeilbotenhelling gebruiken en een aanlegplaats met drijvende steiger. Daarnaast kun je er vissen. Langs het water is er een wandelpad. Vanuit   verschillende kanten uit Heteren kunt u hier naartoe gaan.

Vliegende GruttoSamenwerking

Het ontwikkelingsplan maakten we samen met Dekker Landschapsontwikkeling. Ook hadden we hierover nauw overleg met een projectgroep en een klankbordgroep. In de klankbordgroep zaten verschillende lokale belangengroepen, waaronder de dorpsraad Heteren, de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk en Gelderse Milieufederatie. Tot slot vroegen we bewoners en andere belanghebbenden naar hun mening en informeerden we hen.

Uitgebreide voorbereiding

Om het plan te kunnen gaan uitvoeren, hebben we eerst een uitgebreide voorbereiding gedaan. De initiatiefnemer, Dekker Landschapsontwikkeling, moest de gronden aankopen en enkele vergunningen aanvragen. Er waren bijvoorbeeld vergunningen nodig voor ontgronding, een bestemmingsplan, voor de Waterwet van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Waterschap Rivierenland en vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998. Ook is er een milieueffect rapportage gedaan.

Uitvoering van het plan en beheer van het gebied

De uitvoering is op 16 december 2016 van start gegaan. De gemeente heeft met de initiatiefnemer afgesproken dat binnen drie jaar alles klaar moet zijn. De ontzanding duurt wel langer, namelijk zeven jaar. Als alles klaar is, zorgt Stichting Geldersch landschap & Kasteelen samen met lokale agrariërs en vrijwilligers voor het onderhoud van het gebied.

Maak Gelderland Mooier

Het plan Randwijkse Waarden is genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 'Maak Gelderland Mooier'. In de zevende editie van deze prijs is het thema: landschap nieuwe stijl – toen, nu en straks. Het project Randwijkse Waarden onderscheidt zich door de participatie met de omgeving en de financiering.

Documenten