Vragen en antwoorden informatieavond 30 juni 2021

Op 30 juni 2021 was de digitale informatiebijeenkomst over Landschapspark De Danenberg en omgeving. Tijdens deze avond konden de deelnemers vragen stellen via de chatfunctie. De meeste vragen zijn tijdens de avond beantwoord, een klein deel beantwoorden we na afloop schriftelijk. In dit overzicht vindt u alle vragen én antwoorden. Vóór elk antwoord staat welke betrokken organisatie de vraag heeft beantwoord.

Landschapsvisie

Kunt u de landschapsvisie 2009 nog toelichten?

Gemeente: De Landschapsvisie 2009 is op de gemeentelijke website te vinden. De visie is ook opgenomen in de gemeentelijke Omgevingsvisie, vastgesteld door de gemeenteraad  in 2019.

Enkele van de uitgangspunten uit de Landschapsvisie zijn:

 • het groene prikkeldraad aan de oostzijde van het plangebied (robuuste groene invulling met beperkte woningbouw aan de noordzijde),
 • de lange lijnen van west naar oost (de dragers van de hoofdstructuur van het gebied),

De karakteristieken van het gebied:

 • het komgebied ten noorden van de Oosterhoutsestraat (open landschap en het verbeteren van de kwaliteit door het verbreden van de watergang) en
 • het oeverwalgebied ten zuiden van de Oosterhoutsestraat (coulissenlandschap, groene omlijsting van open ruimtes)
In de landschapsvisie van 2009 staat ook dat er een zoekgebied is voor ontwikkeling van landgoederen. Is dat nog het geval en hoe staat het daarmee?

Gemeente: Als onderdeel van de uitwerking in een Landschapsplan gaan we onderzoeken in hoeverre het toevoegen van een landgoed kan bijdragen aan extra financiële middelen om het landschapspark te realiseren.

Procedure: wanneer moment van invloed voor omwonende/inwonende

Wordt er een helder moment aangekondigd wanneer je als omwonende en inwonende nog vragen/input kunt inbrengen, die ook daadwerkelijk nog iets zou kunnen toevoegen aan de ruimtelijke indeling/bestemming/functies?

KondorWessels Projecten (hierna KWP genoemd): Wij zijn zeker voornemens om op korte termijn met de omgeving in gesprek te gaan hierover.

Mijn vraag over inbreng is niet alleen voor KWP maar ook voor de gemeente.

Gemeente: we zullen dat heel actief met u delen, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief maar ook via andere kanalen, zoals onsoverbetuwe.nl, de dorpskrant en de gemeentepagina.

Wat is een volgende actie/tijds moment voor de gemeente?

Gemeente: Na de zomer start de gemeente met de zogenoemde ‘ontwerpfase’. Daarin gaan we onder andere in gesprek met de directe omgeving en inwoners over het Landschapsplan. We willen toewerken naar een Landschapsplan voor het gehele projectgebied van De Danenberg, de uitwerking van de Landschapsvisie uit 2009. In het landschapsplan moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke elementen we wanneer zullen realiseren. Het gaat dus zowel om ontwerp als om fasering. In het Landschapsplan besteden we ook aandacht aan de financiën en het beheer van het gebied na realisatie. Naast het opstellen van een landschapsplan zullen we voor het middengebied een gedetailleerder ontwerp uitwerken.

Via de nieuwsbrief en andere media stelt de gemeente betrokkenen en andere belanghebbenden op de hoogte over het vervolg.

Het ontwerp bestemmingsplan voor de locaties van KWP (de ‘flanken’) zou eigenlijk voor de zomer klaar zijn. Nu dat kennelijk niet lukt, wanneer is het dan klaar?  

KWP: Voor de zomer gaat dit inderdaad niet lukken. Onze planning is in het derde kwartaal van 2021, dus na de zomer. We gaan op korte termijn omwonenden uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Woningbouw en landschappelijke ontwikkeling

Zijn de ‘flanken’ de enige geplande woningbouwlocaties, of worden er in het middengebied ook nog nieuwe woningen gepland?

Gemeente: er was aanvankelijk een plan voor meer woningen in het middengebied, toen was het nog eigendom van de Brouwerij. De gemeente heeft dit middengebied nu overgenomen. Als er al woningen in het middengebied komen, zullen het er niet veel zijn. We gaan de komende anderhalf jaar (ontwerpfase) onderzoeken of het wenselijk is om op zeer beperkte schaal woningbouw toe te voegen om de kosten van de aanleg van landschappelijke elementen te betalen.

Wat als de agrariërs die de gronden in eigendom hebben, niet meewerken?

Gemeente: We zijn nu al in gesprek met een aantal grondeigenaren, dit zijn met name agrariërs. We willen hen graag bij het proces te betrekken, en met hen bekijken in hoeverre en op welke manier zij willen deelnemen aan de ontwikkeling van het landschapspark.

Waarom komen er aan de flanken woningen, terwijl dit toch bedoeld is als groen prikkeldraad? De nadruk lijkt voortdurend op de huizen te liggen.

KWP: we zijn met de gemeente de ontwikkeling van in totaal 26 woningen overeengekomen. Dat is een stuk minder dan dat het in het verleden is geweest. De twee locaties van KWP zijn ongeveer 14 hectare groot en op ongeveer 15% daarvan komen woningen. De overige 85 % van de gronden worden als onderdeel van het landschapspark ingericht.

Hoe verhoudt het aantal woningen zich tot het totale aantal hectares die het landschapspark beslaat? En waar is die verhouding op gebaseerd?

Gemeente: er is geen vaste verhouding vastgelegd tussen de hoeveelheid hectares landschap en het aantal woningen. De woningen die KWP nu voorbereidt, zijn in Slijk-Ewijk en langs de Nieuwe Dijk. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de plannen goed te keuren.

Is er ook nog een scenario/plan waar geen woningen voor het middengebied in voorkomen, zodat met name de doorkijk door het gebied behouden blijft?

Gemeente: Er zijn op dit moment helemaal nog geen scenario’s voor het invullen van het middengebied. We gaan omwonenden betrekken bij het maken van het ontwerp voor het middengebied. Het is goed mogelijk dat één van de scenario’s voor het middengebied een scenario zonder woningen is.

Gaat KWP natuur- en watercompensatie realiseren op hun eigen locaties, of wordt dit op de rest van het gebied gelegd?

KWP: Binnen de locaties van KWP is voldoende ruimte voor eventueel noodzakelijke compensatie.

Toekomstvisie Slijk-Ewijk

Hoe zit het met ‘plan Chris’? Staat dat volledig los hiervan?

Dorpsraad Slijk Ewijk: Voor het plan Chris is Chris Engel de initiatiefnemer. Voor de duidelijkheid: de Dorpsraad maakt zelf geen plannen en heeft geen mandaat. We inventariseren verschillende plannen en wat ze kunnen bijdragen aan het toekomstplan.

Informatievoorziening: ook niet-digitaal

Houd rekening met het feit dat veel mensen in Slijk-Ewijk niet digitaal vaardig zijn. Zorg dus ook voor niet-digitale informatievoorziening over deze projecten.

Gemeente: We zorgen dat we mensen ook via de gemeentepagina en via Dorpsgeluiden informeren. En als de coronamaatregelen het toelaten, gaan we ook weer fysieke bijeenkomsten organiseren.

Ontwikkelingen op Park15

Hoe kom je bij de blauwe stip op de overzichtskaart van Park15 in de presentatie, via Nieuwedijk of via Park A15? Er staat nu namelijk een paaltje zodat je er nu vanaf de Nieuwedijk kunt komen.

Park15 Logistics: Alle kavels op Park15 worden vanuit Park15 bereikbaar gemaakt, niet vanuit het dorp. Bezoekers komen dus vanaf de snelweg en/of Griftdijk. Voor voetgangers en fietsers is het wel mogelijk dit van beide zijden goed te bereiken.

Worden de nieuwe windturbines onderdeel van het bestaande windpark Nijmegen-Betuwe, dus dezelfde organisatie en coöperatie? Of wordt dit een separaat windpark?

Park15 Logistics: Het wordt een andere organisatie, maar de bedoeling is om dezelfde maten aan te houden, zodat het wel een eenheid vormt qua uiterlijk. Windpark Nijmegen-Betuwe is een burgerwindpark en het windpark bij Park15 kun je zien als bedrijvenwindpark. Die windmolens zijn ook nodig om te kunnen voorzien in de energievraag binnen het gebied.

De groenzone op een deel van de dijken rond Park15  is momenteel dor geworden door de afgelopen droogte de laatste 2 jaar. Hoe wordt dit opgelost? Het uitzicht is momenteel niet zoals we destijds zijn overeengekomen. Hoe gaan jullie dat oplossen?

Park15 Logistics: De droge zomers hebben inderdaad hun sporen nagelaten. Het heeft onze aandacht: we hebben het groen al meerdere malen vervangen en aangevuld, besproeid en onderhouden. Met aangrenzende bewoners bekijken we dit graag ter plaatse om te bezien wat er eventueel nog nodig is. Deze weten ons daarvoor te bereiken.

Gebiedsmaatregelen ten zuiden van A15

Is de aanleg van een eventuele grond-/geluidswal ten zuiden van de snelweg ook onderdeel van De Danenberg? (thv de noordgrens van het plan)

Gemeente: Het Landschapspark De Danenberg grenst aan de noordkant aan de A15, en daar is inderdaad sprake van een overlap met de gebiedsmaatregelen in het kader van de Railterminal Gelderland. In het proces om te komen tot een keuze voor de gebiedsmaatregelen, is een grondwal aan de zuidkant van de A15 aan de orde geweest, maar uiteindelijk heeft het college daar een andere keuze gemaakt. Dat hebben we ook toegelicht aan de mensen die bij dit traject betrokken zijn geweest. Het plan is nu dat er een bomenrij komt. De komst daarvan is nog niet zeker, het geld hiervoor komt beschikbaar zodra het plan voor de railterminal onherroepelijk is.

Een bomenrij is toch geen geluidswering?

Gemeente: Nee dat klopt, maar een grondwal heeft op deze locatie geen waarneembaar effect op het geluid, en is erg kostbaar. Dit hebben we in het traject van de gebiedsmaatregelen besproken en toegelicht aan de mensen die bij dit traject betrokken waren. Een toelichting op de keuze vindt u hier.

Waarom is de grondeigenaar nog niet benaderd over onderdeel grondwal of bomenrij?

Gemeente: We hebben dit nagevraagd bij de projectmanager van de gebiedsmaatregelen, en er is onlangs wel contact geweest met de grondeigenaren langs de A15 over het vervolg van het project gebiedsmaatregelen.

Financiële kant

In hoeverre betaalt KWP nu mee aan realisatie landschapsplan? Alleen op eigen grond of ook daarbuiten?

KWP: KWP betaalt zowel aan de realisatie van het landschapspark op eigen terrein als aan de realisatie daarbuiten mee.

Overige financiële vragen
 1. Welk budget is er beschikbaar vanuit de gemeente?
 2. Waarop is dat gebaseerd? Die 1.4mln?
 3. Hoe zit het met dat landschapsfonds?
 4. Wat was opbrengst landschapsfonds? 
 5. En wat is dat vaste bedrag in het landschapsfonds?
 6. Wat waren de opbrengsten van Park15?
 7. Maar wat zijn de opbrengsten van de gemeente?

Gemeente: Er is circa 1,4 miljoen euro beschikbaar. Hoe het financiële plaatje er uiteindelijk uit gaat zien, is onderdeel van het proces om te komen tot het landschapsplan en zal naar verwachting eind volgend jaar duidelijk zijn. Het beschikbare bedrag is samengesteld op basis van eigen middelen en de bijdrage van KWP.

Het landschapsfonds was onderdeel van afspraken die in 2010 zijn gemaakt bij de ontwikkeling van Park15. In de oude afspraken van 2010 werd het landschapsfonds gevuld door bijdragen vanuit de verkoop van gronden binnen Park15. In 2015 heeft een actualisatie van de afspraken tussen de gemeente en Park15 Logistics B.V. plaatsgevonden. De gemeente had in het verleden geen eigendommen binnen Park15. De gemeente heeft in 2010 en later in 2015 gekozen voor een bepaalde systematiek van afdracht voor De Danenberg door Park15 aan de gemeente. Daarbij is de winst van de verkoop binnen Park15 nu niet meer relevant. Wellicht zou de gemeente in deze tijd tot een andere systematiek zijn gekomen, maar de gemeente moet het doen met de keuzes die in 2015 zijn gemaakt.

Onderdeel van de afspraken was dat de ontwikkelaar van De Danenberg de bijdrageverplichting overnam van Park15 Logistics B.V. De bijdrage op basis van uitgegeven grond werd omgezet naar een vaste bijdrage van € 562.000,- ex BTW (€680.000 incl. btw). Het landschapsfonds is nu onderdeel van de afspraken tussen de gemeente en KWP.

Planologisch op slot?

Enkele jaren geleden is het gebied door de gemeente planologisch ‘op slot’ gezet, om te voorkomen dat er ontwikkelingen/uitbreidingen zouden plaatsvinden die zouden kunnen conflicteren met het plan De Danenberg. Geldt deze situatie nog of is dit inmiddels juridisch verlopen?

Gemeente: Waarschijnlijk wordt gedoeld op de beheersverordening, die voor het gebied geldt. Deze geldt nog steeds en zal worden opgevolgd door een nieuw planologisch kader onder de Omgevingswet (inwerkingtreding van de wet waarschijnlijk 1 juli 2022). Dit nieuwe planologische kader is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. De procedure voor het nieuwe planologische kader wordt doorlopen na de besluitvorming over het Landschapsplan. De verwachting is dat de procedure voor het mogelijk maken van het Landschapspark in 2023 wordt doorlopen.

Begrenzing Danenberg

Klopt het dat de grenzen van de definitie van de Danenberg in harde lijnen op de tekening zijn verschoven? Zowel aan de oostzijde aan de westzijde lijken er verschillen te zijn met eerdere tekeningen.

Gemeente: De tekening die tijdens de informatieavond is getoond van projectgebied van Landschapspark De Danenberg bleek op enkele punten niet helemaal juist. We zullen dit naar aanleiding van de opmerkingen tijdens en na de informatiebijeenkomst aanpassen.