Concrete stappen naar landschapsplan de Danenberg

Begin 2023 moet er een landschapsplan liggen voor landschapspark De Danenberg. Dat is het uitgangspunt van het projectplan voor het landschapspark, dat het Overbetuwse college van burgemeester en wethouders op 8 maart 2022 vaststelde. Met de formele vaststelling van het projectplan is de weg vrij voor concrete vervolgstappen om het landschapspark te verwezenlijken.

Omgeving betrekken bij het plan

Met de formele vaststelling van het projectplan is de weg vrij voor concrete vervolgstappen om het landschapspark te verwezenlijken. Bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen uit het gebied worden betrokken bij het ontwerp van het middengebied, dat in bezit is van de gemeente. Ook kunnen zij participeren in de opstelling van het landschapsplan. De gemeente wil met name de grondeigenaren meer betrekken bij het plan.

Een landschapsplan omschrijft de toekomstige inrichting van het gewenste landschap, zoals de ligging van fiets- en wandelpaden, beplanting en natuurvriendelijke oevers. Het geeft ook inzicht in de realisatiemogelijkheden, de termijnen waarop kan worden gerealiseerd en de financiële kaders.

Aandacht voor wandelaars, fietsers, cultuurhistorie en agrarisch gebruik

De uitgangspunten voor het landschapsplan zijn:

  • het landschap versterken;
  • wandelaars en fietsers kunnen makkelijker het gebied in;
  • de cultuurhistorie is beter zichtbaar;
  • het agrarisch gebruik van het gebied blijft in de toekomst duurzaam in stand.

Volgende stappen in realiseren van het plan

Als begin 2023 het landschapsplan is afgerond, gaat het project de volgende fase in: het doorlopen van een wettelijke procedure en het voorbereiden van de realisatie. En als dat er is, kan de uitvoering beginnen. Als alles volgens planning verloopt, is dat in 2024.

Deelproject Danenberg flanken

De gebieden in het landschapspark die in eigendom zijn van ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP), bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, maken geen deel uit van het op te stellen landschapsplan. Ze zijn wel onderdeel van het landschapspark. Voor deze deelgebieden komt een apart bestemmingsplan. Dat moet aan de uitgangspunten van de landschapsvisie uit 2009 voldoen en aan de afspraken die de gemeente in 2020 maakte met KWP over de aanleg van landschappelijke elementen. KWP werkt momenteel aan de uitwerking hiervan. In de loop van dit jaar zal de bestemmingsplanprocedure starten.