RES: regionaal samenwerken aan duurzame energie

In de Regio Arnhem Nijmegen werkt Overbetuwe samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Overbetuwe geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande zone in Overbetuwe die hiervoor bedoeld is, rondom de A15 en de Betuweroute, levert de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

Wat zijn de energieplannen van Regio Arnhem Nijmegen? Bekijk de regionale energiestrategie in acht afbeeldingen.

Publieksversie regionale energiestrategie

We gaan in Nederland steeds duurzamer om met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.
Ook Overbetuwe doet mee. Binnen de gemeente zelf, en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen samen met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de eerste, voorlopige uitkomsten opgeleverd. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie, en zo te voldoen aan het streven om in 2030 49 minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Duurzame energie in Overbetuwe

Overbetuwe heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Gekozen is voor de zone rondom de A15 en de Betuweroute. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen voor wind- en zonneparken in die zone.
De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op deze eerder vastgelegde zone rondom de A15 en de Betuweroute. Dat betekent dat er in de rest van Overbetuwe de komende jaren geen grootschalige energieprojecten hoeven te komen.

Vaststelling RES 1.0

Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES ingeleverd bij de Rijksoverheid. Vanaf 1 oktober 2020 analyseert en vergelijkt de Rijksoverheid alle 30 RES’sen uit alle regio’s in Nederland. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0. Deze versie is efficiënter en effectiever dan eerder concept bod, met een verhouding van 89% zonne- en 11% windenergie. Regionale warmte-infrastructuur is mogelijk in regio Arnhem Nijmegen. Inwoners, waaronder jongeren, gaven en geven input voor de plannen; zo is het plan ván, voor en door de regio tot stand gekomen. Van maart tot en met juni 2021 besluiten de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten over de RES 1.0. Als zij het bod vaststellen, wordt RES 1.0 van kracht in de regio. 

Wat staat er in RES 1.0?

  1. Elektriciteit: we dragen vanuit Regio Arnhem Nijmegen met 1,62 TWh bij aan de landelijke ambitie van 35 TWh opwekking via zonnevelden, grootschalig zon-op-dak en windturbines.
  2. Ruimtelijke afspraken: de RES 1.0 bevat afspraken voor de toekomst die richting geven aan locatiekeuzes voor zon- en windprojecten. Voor Overbetuwe is de locatie al bepaald.
  3. Efficiënte uitbreiding elektriciteitsnetwerk: de verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES 1.0 is 89% - 11%.
  4. Warmteclusters: is regionale warmte-infrastructuur mogelijk in onze regio?
  5. Draagvlak en lokaal eigendom: inwoners kunnen via hun gemeenten meepraten. De RES 1.0 beschrijft hoe inwoners ook vanuit de regio betrokken gaan worden.

Verder is gesproken dat de komende ruimtelijke afspraken gericht zijn op behoud van natuur en betaalbare oplossingen. Door bijvoorbeeld zonneparken en windmolens te combineren op één locatie zijn er veel minder investeringen in de infrastructuur nodig, wat het goedkoper maakt. Een ander uitgangspunt is het beschermen van onze waardevolle natuur. 

Gemeenten én inwoners aan zet

In de periode maart t/m juni 2021 nemen de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0. In de meeste gemeenten hebben de raden afgelopen zomer al meegekeken naar de voorlopige versie van de RES en hun reactie gegeven. Het overzicht met deze reacties en de voorlopige versie werden in september unaniem goedgekeurd door de besturen. Bij het RES-proces worden zoveel mogelijk partijen en inwoners betrokken. Aankomende jaren zal dat nog intensiever gebeuren. Zo blijven we wendbaar, spelen we in op de realiteit en maken we een RES van, voor en door de regio. Voor inwoners breekt er een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van energieplannen.

Het vervolg: nieuwe momenten om mee te praten

Aankomende jaren worden de plannen concreter en gaat het over specifieke locaties en projecten in de regio. Vanwege de omvang van de energietransitie is de RES een meerjarig traject. Na de RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0, enzovoorts. De strategie wordt steeds aangevuld met nieuwe inzichten en technieken en wordt telkens een stap concreter. In de RES 2.0 gaat het over zoekgebieden naar locaties en projecten. Voor Overbetuwe is de locatie bekend en voldoende om te voldoen aan onze opgave. Inwoners en stakeholders kunnen ook later in het traject verder meepraten over de energieplannen. Want de RES Regio Arnhem Nijmegen maken we van, voor en door de regio.

Meer informatie

Website RES Regio Arnhem Nijmegen

Video: Wat is de Regionale Energiestrategie?