Subsidie voor Wijk- of dorpsgerichte bewonersoverleg-organisaties aanvragen

Een bewonersoverlegorganisatie kan subsidie aanvragen als zij een representatieve-, adviserende-, activerende- of verbindende functie heeft.

Dit is een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Een bewonersoverleg-organisatie vervult één of meerdere van de volgende functies:

 • Representatieve functie: de traditionele rol van inspraakorgaan voor de gemeente.
 • Adviserende functie: adviseren van gemeente en inwoners. Bijvoorbeeld namens inwoners advies aan de gemeente vragen. Of adviseren over fondsen en subsidies.
 • Activerende functie: stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Inwoners inspireren om zelf het heft in handen te nemen en successen te vieren.
 • Verbindende functie: verbinden van initiatieven of bewoners door gezamenlijke activiteiten te organiseren, ontmoetingen te faciliteren en ervaringen te delen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen
 • Geef in het activiteitenplan aan welke functie(s) de bewonersoverleg-organisatie vervult: representatief, adviserend, activerend en/of verbindend.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie is maximaal € 1.000 per dorp binnen de gemeente Overbetuwe of de vier wijken in Elst. 

Vraag subsidie Wijk of dorpsgerichte bewonersoverlegorganisatie aan