Subsidie Gemeenschapsvorming en dorpsagenda's aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert het voorbereiden van een door het dorp of wijk opgestelde dorpsagenda en de uitvoering van de hierin genoemde activiteiten en processen.

Dit is een eenmalige subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Het voorbereiden van een door het dorp of de wijk opgestelde dorpsagenda en/of de uitvoering van de hierin genoemde activiteiten en/of processen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • De aanvrager betrekt inwoners van het dorp of de wijk actief bij de voorbereiding en/of uitvoering van de dorpsagenda en zorgt dat alle inwoners op de hoogte (kunnen) zijn van (de voorbereiding van) de dorpsagenda.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Vraag subsidie Gemeenschapsvorming en dorpsagenda's aan