Innovatieve subsidie aanvragen

Als u een idee heeft voor het vernieuwen van een basisvoorziening in het sociaal domein, kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

Deze categorie omvat eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten innovatieve subsidies

Bedoeld voor het ontwikkelen van een basisvoorziening of werkwijze met een vernieuwend karakter in het sociaal domein. Deze voorziening is bij voorkeur collectief, ofwel beschikbaar voor groepen inwoners.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • De voorziening is vernieuwend ten opzichte van bestaand aanbod.
 • De basisvoorziening biedt een alternatief voor (een deel van) een maatwerkvoorziening.
 • De aanvrager formuleert een duidelijke doelstelling en een plan van aanpak waarin is beschreven hoe de basisvoorziening na afloop van de innovatiefase kan worden voortgezet.
 • De aanvrager levert zelf een bijdrage in de vorm van tijd, kennis en netwerk.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Leg in het activiteitenplan uit hoe u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. 
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

De subsidie is maximaal € 1.000.

Vraag innovatieve subsidie aan