Beroep instellen

Wanneer u (als inwoner, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van het gemeentebestuur en u bent het met het besluit van de gemeente op uw bezwaar niet eens, kunt u hiertegen beroep instellen. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op deze pagina.

formulier beroepschrift

Wat is de termijn voor het indienen van een beroepschrift?

U moet binnen zes weken een beroepschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag nadat het besluit op bezwaar is bekend gemaakt. Meestal is dat de dag na de datum van verzending. Heeft u korter of langer de tijd, dan is dat in het besluit vermeld.

Bij wie moet ik het beroepschrift indienen?

In het besluit op bezwaar staat bij welke beroepsinstantie u beroep moet instellen. Bij besluiten van het gemeentebestuur is dit meestal bij de rechtbank in Arnhem, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U dient het beroepschrift in tweevoud in. Ook stuurt u een kopie van het besluit op bezwaar mee.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift over een opgelegde belasting of leges, dan moet u beroep instellen bij de Belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aan welke eisen moet een beroepschrift voldoen?

U moet schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift moet het volgende staan:

  • datum en uw handtekening;
  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent (een kopie van het besluit op uw bezwaar moet u meesturen!);
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaar.

Wanneer moet er op het beroepschrift zijn beslist?

De beroepsinstantie moet in beginsel binnen zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak over uw beroep doen. Zo niet, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Kosten

Als u beroep instelt, dan betaalt u zogeheten griffierecht. De beroepsinstantie kan u over de hoogte ervan informeren.